Product was successfully added to your shopping cart.

تحلیل بنیادی در بازار جهانی ارز

بازنگری سریع

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
دوره نظام طلاي خالص
دوره نظام طلا ارز
دوره نظام ارزي بر تن وودز
دوره نظام ارزهاي شناور
سازمان تجارت جهانی
صندوق بین المللی پول
صندوق بین الملی پول اهداف و ساختار
عضویت در صندوق بین الملی پول
مزایاپی عصویت در صندوق بین المللی پول
معایب عضویت در صندوق بینالمللی پول
فعالیتهاي صندوق بینالمللی پول
وظایف صندولی بینالمللی پول
سهمیه اعضاي صندوق بینالمللی پول
اعطاي وام و شرایط آن
تغییرات صندوق طی سه دهه اخیر
ایران و صنوق بینالمللی پول
گروه بانک جهانی
سیاست بانک جهانی
مؤسسات زیرمجموعه بانک جهانی
وظایف و فعالیتهاي بانک جهانی
مناسبات ایران و بانک جهانی
بانک مرکزي آمریکا، اروپا و ژاپن
الف. بانک مرکزي آمریکا سیستم فدرال رزرو
تاریخچه فدرال رزرو ساختار و اختیارات فدرال رزرو
ب .مجلس شوراي هیأت فرمانداران
ج. بانکهاي فدرال رزرو منطقهاي
د.بانکهاي عضو فدرال رزرو
کمیته بازار آزاد فدرال
خرید اوراق بهادار توسط فدرال رزرو و بازار سرمایه
فدرال رزرو و سیاست پولی جهانی
شاخصهاي بورس نیویورك
ادغامهاي بورس نیویورك
زیرمجموعه هاي بورس نیویورك اروپا
جهانی شدن
ساختار بازار مالی در امریکا
بانک مرکزي اروپا
بانک مرکزي ژاپن
بانک مرکزي چین
بانک پادشاهی انگلستان
توسعه نظام ارز
تصویب نامه منشور بانکی در سال 1844
ایندکس دلار یا شاخص دلار
انس جهانی طلا
ابزارهاي کنترل
بازارهاي مالی
سیاستهاي اقتصادي
فصل دوم
شاخصهاي اقتصادي تأثیرگذار و بررسی میزان این تأثیرات بر روي نرخ نوسانات ارز
تقویم اقتصادي
شاخصهاي اقتصادي
1 تراز تجاري
GDP 2 تولید ناخالصی داخلی
CPI 3 شاخص بهاي مصرفکننده
PPI 4 شاخص قیمت تولیدکننده
CCI 5 شاخص ضرب اطمنیان مصرفکننده
CCI 6 شاخص اعتبار مصرف کننده
ICS 7 شاخص تمایلات مصرفکننده
8 مدعیان بیکاري
9 مخارج اشخاص
10 شاخص درآمد شخصی
11 شاخص میزان سفارش کالاهاي بادوام
12 خانههاي نو فروخته شده
13 پیشفروش مسکن
شروع ساخت و ساز مسکن
14 اجاره و پروانههاي ساختمان
NAHB HMI 15 شاخص بازار مسکن انجمن سازندگان خانه
16 هزینههاي ساخت و ساز
17 کاهش شغل
PMI 18 شاخص خرید مدیران
19 شاخص انتظارات تورمی
20 موجودي نفت خام
21 ذخایر گاز طبیعی
22 میانگین درآمد ساعتی
23 سفارش کارخانجات
24 شاخص عمده فروشی
25 شاخص خردهفروشی
26 قیمت واردات
IPI 27 شاخص تولید صنعتی
28 نرخ استفاده از ظرفیت شاخص بهره وري
29 شاخص پیشرو
30 بهره وري در بخشهاي غیرکشاورزي
هزینه هاي واحد کار
32 شاخص تولید ریچموند
S&P/CS Composite-20 HPI 33
HPI 34 شاخص قیمت خانه
35 شاخص مجموع فروش خودرو
36 شاخص خوشبینی اقتصادي
37 موجودي انبارهاي تجاري
38 شاخص کتاب بژ
39 شاخص شرایط بازار کار
40 شاخص فرصتهاي شغلی
41 اوراق قرضه 10 ساله که در حراج باند بهفروش میرسد
اوراق قرضه 30 ساله که در حراج باند به فروش میرسد
42 شاخص تولید امپایر استیت
43 شاخص تجارت کوچک
44 بودجه فدرال
45 نرخ وجوه فدرال
46 شاخص تولید بانک فدرال فیلادلفیا
47 بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال
48 خرید اوراق بهادار بلندمدت
ECI 49 شاخص هزینه استخدام
شاخصهاي مهم
شاخصهاي پولی
فصل سوم
پیشینه بورس کالا
تعریف بورس کالا
ویژگی کالاهاي مورد مبادله در بورس کالا
تفاوت بورس کالا یا بورس اوراق بهادار
ماهیت و سازوکار قراردادهاي آتی در بورس کالا
آشنایی با مهمترین بورسهاي کالا در جهان
آشنایی با مفاهیم قراردادهاي آتی
تاریخچه معاملات آتی
تاریخچهي قرارداد آتی
علت وجودي قراردادهاي آتی
قرارداد آتی
استانداردهاي قرارداد آتی در ایران
تاریخ سررسید
تفاوت پیمانهاي آتی و قراردادهاي آتی
وجود تضمین مورد نیاز براي ورود به بازار آتی
موقعیتهاي تعهدي باز
تحوه خروج از قرارداد و بستن موقعیت باز
قیمتگذاري قراردادهاي آتی
معاملهگران در بازار آتی
فصل چهارم
اخطاریه افزایش وجه تضمین
ارزش قرارداد
اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی
اعلامیه تحویل
بازار جبرانی
بستن موقعیت
بروزرسانی حسابها
بیانیه ریسک
پیشپرداخت تحویل
تحویل
تسویه نقدي
دوره عادي معاملاتی
جلسه معاملات
حداقل وجه تضمین
حراج پیوسته
حراج تکقیمتی
حساب عملیاتی مشتري
دارایی پایه
دوره پایانی معاملاتی
دوره پیشگشایش
دوره تسویه روزانه
دوره گشایش
دوره معاملات
رسید انبار
قرارداد آتی قراردادي است که
قرارداد آتی پذیرش شده
قیمت تسویه روزانه
کمیته آتی
گواهی آمادگی تحوئیل
ماه قرارداد
مشتري
موقعیت تعهدي
وجه تضمین
مشخصات قرارداد آتی
ثبت سفارش مشتریان
نحوه انجام معاملات
تسویه
تحویل کالا و تسویه نهایی
نحوه پذیرش مشتریان در بورس کالاي ایران
مقررات عمومی
فرایند تسویه و پایاپاي در بازار قراردادهاي مشتقه بورس کالاي ایران
فرایند تحویل سکه توسط مشتریان فروشنده
دریافت سکه و تحویل رسید به مشتري
فرآیند تحویل سکه به خریداران

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎19٬500تومان