Product was successfully added to your shopping cart.

جستارهایی در باب طراحی باغ موزه هنر پارسی

بازنگری سریع

طراحی باغ- موزه هنر پارسی می تواند آثار هنری گذشتگان را برای آیندگان حفظ کرده و شیوه زندگیدآداب و رسوم اخلاق و احوال فکری مردم گذشته را باید یکدیگر بسنجد و به تغییر دیگر آیینه فرهنگ ها و هنرهای گوناگون گذشته و تبلور رسوم و سنت ها و نمایشگر میراثفرهنگی این سرزمین از زمان های دور تا عصر حاضر باشد که طراحی چنین مجموعه ای با خلق فضایی یکپارچه و یگانه برای حضور مردم و ارتباط آنها با مجموعه مفید واقع شود.

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎12٬500تومان