0Item(s)

هیچ آیتمی در سبد خریدتان وجود ندارد.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • آموزش کاربردی ترسیم نقشه های اجرایی سازه های فولادی در AutoCAD Stuctural Detailing آموزش کاربردی ترسیم نقشه های اجرایی سازه های فولادی در AutoCAD Stuctural Detailing

آموزش کاربردی ترسیم نقشه های اجرایی سازه های فولادی در AutoCAD Stuctural Detailing

بازنگری سریع

فصل اول / شرح كلی برنامه
1-1- شرح کلی برنامه
1-2- مراحل کار روی نقشه های سازه یک پروژه
1-2-1- اختصاص دادن پوزیشن ها به المان های سازه
1-3- تعریف اسناد
1-4- تعریف و یا ویرایش نماها / طرح ها
1-5- تولید خروجی چاپ
1-6- ابزار و امکانات کلی محیط برنامه
فصل دوم / پیكربندی
2-1- نحوه استفاده از Project preferences برای تنظیمات اولویت ها
2-1-1- تنظیمات پروژه
2-1-2- تنظیمات عمومی
2-1-3- تنظیمات واحدها
2-1-4- تنظیمات متریال ها
2-1-4-1- تنظیمات دیتابیس متریال
2-1-5- تنظیمات پروفیل ها و آیین نامه ها
2-1-6- تنظیمات استایل ها
2-1-7- تنظیمات اتصال دهنده ها
2-1-7-1- تعیین پارامترهای پیچ و مهره/جوش:
2-1-8- تنظیمات استانداردها
2-1-9- تنظیمات اطلاعات پروژه
2-2- قوانین و شرایط Family ها
فصل سوم / تنظیمات
3-1- نحوه استفاده از Preferences برای تنظیمات اولویت ها
3-1-1- اولویت ها
3-1-2- تنظیمات عمومی
3-1-3- تنظیمات نمایش
3-1-4- تنظیمات پروفیل ها
3-1-5- تنظیمات پلیت ها
3-1-6- تنظیمات قاب ها
3-1-7- تنظیمات اتصالات
3-1-7-1- تنظیمات اتصالات پیچ و مهره ها (بولت ها) و جوش ها
فصل چهارم / بازبینی اشیا
4-1- بازبینی اشیا
4-1-1- سربرگ Model
4-1-2- تعریف فیلترها
4-1-2-1- چگونگی تعریف یک فیلتر
4-1-3- سربرگ Parts edition
4-1-4- سربرگ Position
4-1-5- سربرگ printout
4-1-6- سربرگ Templates
4-1-6-1- اضافه کردن قالب/الگو
4-1-6-2- اضافه کردن نما
4-1-6-3- انتخاب قالب/الگو
4-1-7- سربرگ ASD - Center
فصل پنجم / تعریف قاب ها و پروفیل ها
5-1- قاب ها
5-1-1- تعریف قاب سازه فلزی
5-1-1-1- توزیع خطوط
5-1-1-2- توصیف خطوط
5-1-2- اضافه کردن و حذف نمودن خطوط و گره ها
5-1-3- مثالی برای تعریف قاب
5-2- تعریف انواع پروفیل ها
5-2-1- تعریف پروفیل ها
5-2-2- پروفیل های خمیده
5-2-3- مثالی برای تعریف یک مقطع تعریف شده توسط کاربر
5-2-4- لیست پروفیل
5-2-5- نوع شکل مقطع
5-3- پلیت ها
5-3-1- پلیت ها
5-3-2- تعریف پلیت
5-4- طراحی المان های متشکل شده از تیر ورق ها
5-4-1- پارت های تعریف شده توسط کاربر
5-4-1-1- تعریف پارت هایی (المان ها) با اشکال دلخواه توسط کاربر
5-4-1-2- دیتابیس پارت کاربری
5-4-1-3- تعریف پارت جدید
5-4-1-3-1- نحوه درج پارت تعریف شده
5-4-1-3-2- نحوه ذخیره تغییرات
5-4-2- شبکه فلزی
5-4-2-1- ترسیم شبکه های فلزی
5-4-3- تعریف ستون ساخته شده از تیرورق
5-4-3-1- تعریف هندسه ستون ساخته شده از تیر ورق
5-4-3-2- تعریف قطعات ستون ساخته شده از تیر ورق
5-4-3-3- تعریف شکل هندسی المان های تقویتی
5-4-3-4- تعریف پارامترهای جوش ستون ساخته شده از تیرورق
5-4-4- تعریف تیر ساخته شده از تیر ورق
5-4-4-1- تعریف هندسه تیر ساخته شده از تیر ورق
5-4-4-2- تعریف پارامترهای جوش تیر ساخته شده از تیرورق
5-4-4-3- مثالی از تعریف تیر ساخته شده از تیر ورق
5-4-5- تعریف تیر چند تكه (تیر ماهیچه ای) ساخته شده از تیر ورق
5-4-5-1- تعریف تنظیمات و مشخصات عمومی تیر چند تكه ساخته شده از تیر ورق
5-4-5-2- تعریف بخش های تیر چند تکه
5-4-5-2-1- تعریف خصایص مقاطع تیر چند تکه
5-4-5-2-2- تعریف پارامترهای اتصالات مقطع تیرهای چند تکه
5-5- پروفیل مرکب
5-5-1- تعریف مقاطع عرضی پروفیل مرکب
5-5-2- تعریف قیود پروفیل مرکب
5-5-3- تعریف جوش های پروفیل مرکب
5-6- پروفیل ویژه – تیر لانه زنبوری
5-6-1- تعریف تیر لانه زنبوری
فصل ششم / ســازه هــای نــمونـه تعریف شده در برنامه
6-1- سازه های پارامتری معمولی با استفاده از ماکروها
6-1-1- قاب چند دهانه
6-1-1-1- هندسه قاب با چند دهانه (سوله)
6-1-1-2- پروفیل های قاب چند دهانه (سوله)
6-1-1-3- مثالی از تعریف قاب سه بعدی
6-1-2- خرپای بام/شیروانی
6-1-2-1- هندسه خرپای بام/شیروانی
6-1-2-2- یال های خرپای بام/شیروانی
6-1-2-3- عضو های قایم انتهایی خرپای بام/شیروانی
6-1-2-4- مهار قطری انتهایی خرپای بام/شیروانی
6-1-3- بادبند (مهاربند)
6-1-3-1- اصول تعریف مهاربند
6-1-3-2- تعریف صفحه اتصال مهاربند
6-1-3-3- ورق اتصال مرکزی مهاربند
6-1-3-4- تعریف مهاربند قطری
6-1-3-5- تعریف اتصالات پیچ و مهره / جوش مهاربندها
6-1-3-6- تعریف مهاربند با پروفیل نبشی
6-1-3-7- تعریف مهاربند لوله ای
6-1-3-8- تعریف قیود مهاربندها
6-1-3-9- تعریف آفست مهاربند
6-1-3-10- تعریف دستک پایه مهاربند
6-1-3-11- تعریف میله/بست قورباغه ای مهاربند
6-1-3-12- مثالی برای تعریف یک بادبند
6-1-4- پلكان
6-1-4-1- هندسه پله
6-1-4-2- توزیع پله های پلکان
6-1-4-3- تعریف گام پله
6-1-4-4- تعریف پاگرد پله
6-1-5- پلكان مارپیچ
6-1-5-1- تعریف المان های عمومی پلكان مارپیچ
6-1-5-2- تعریف پله های پلکان مارپیچ
6-1-5-3- تعریف بیس پلیت پلكان مارپیچ
6-1-5-4- نرده پله مارپیچ
6-1-6- راه پله
6-1-6-1- تعریف پارامترهای عمومی راه پله
6-1-6-2- تعریف گام های راه پله
6-1-6-3- تعریف شبکه کف پاگرد راه پله
6-1-6-4- تعریف پاگردهای راه پله و رشته پله های پلکان
6-1-6-4-1- تعریف خواص پاگرد راه پله
6-1-6-4-2- تعریف خواص رشته پله ی راه پله
6-1-7- نرده
6-1-7-1- تعریف هندسه نرده
6-1-7-2- تعریف پروفیل نرده
6-1-7-3- تعریف جزییات نرده
6-1-7-4- تعریف پارامترهای نرده
6-1-7-5- تعریف پایه های میانی نرده
6-1-7-6- تعریف نحوه تثبیت اتصال نرده ها
6-1-7-7- تعریف صفحات پاگیر یا پاخور نرده
6-1-8- نردبان
6-1-8-1- تعریف پوزیشن های نردبان
6-1-8-2- تعریف پروفیل های طولی عمودی نردبان
6-1-8-3- تعریف پله نردبان
6-1-8-4- تعریف اتصالات نردبان
6-1-8-5- تعریف خواص اتصال
6-1-8-6- مثال برای تعریف نردبان
6-1-9- قفس محافظ
6-1-9-1- تعریف شکل قفس محافظ
6-1-9-2- تعریف جزییات قفس محافظ
6-1-9-3- تعریف شکل قسمت خروجی قفس محافظ
6-1-9-4- مثالی برای تعریف قفس
6-1-10- دستک مهاربندی (سینه بند)
6-1-10-1- تعریف مشخصات عمومی دستک مهاربندی
6-1-10-2- تعریف اتصال سینه بند به تیر حمال
6-1-10-3- تعریف اتصال سینه بند به تیر فرعی (پرلین)
6-1-11- شبکه گسترده فولادی
6-1-11-1- تعریف تنظیمات عمومی شبکه گسترده فولادی
6-1-11-2- تعریف شبکه ی
6-1-11-3- تعریف آفست
6-1-12- المان های افقی روی شاه تیرها (پرلین ها)
6-1-12-1- توزیع پرلین ها
6-1-12-2- تعریف میل مهار ها در توزیع پرلین ها
6-1-12-3- تعریف خواص میل مهارهای پرلین
6-1-12-4- تعریف تقسیمات توزیع پرلین
فصل هفتم / اتصالات فولادی (ماكرو)
7-1- توصیف اتصالات المان های سازه فولادی (ماکرو)
7-1-1- اتصالات به صورت خودکار I
7-1-1-1- اتصال راس المان سازه به توسط پلیت انتهایی(endplate – apex)
7-1-1-2- اتصال تیر به بال ستون به توسط پلیت انتهایی
7-1-1-3- اتصال تیر به جان ستون توسط ورق انتهایی
7-1-1-4- اتصال تیر از محور ضعیف به بال ستون توسط ورق انتهایی
7-1-1-5- اتصال تیر فرعی به جان تیر اصلی
7-1-1-6- اتصال تیر فرعی به جان تیر اصلی با ورق سخت کننده و پلیت انتهایی
7-1-1-7- وصله دو تیر با ورق تقویتی برشی
7-1-1-8-اتصال تیر به بال ستون با استفاده از پیلت متصل در جان تیر
7-1-1-9- اتصال تیر به جان ستون با استفاده از پیلت متصل در جان تیر
7-1-1-10- اتصال تیر فرعی به جان تیر اصلی با استفاده از پلیت تقویتی برشی
7-1-1-11- اتصال تیر به بال ستون با استفاده از نبشی بست
7-1-1-12- اتصال تیر به جان ستون با استفاده از نبشی بست
7-1-1-13- اتصال تیر فرعی به تیر اصلی با استفاده از نبشی
7-1-1-14- اتصال دو تیر فرعی به دو طرف جان یک تیر اصلی با استفاده از نبشی
7-1-1-15- اتصال دو تیر فرعی به دو طرف جان یک ستون با استفاده از نبشی
7-1-1-16- اتصال زانویی ماهیچه ای
7-1-1-17- اتصال خرپایی توسط وصله لچکی
7-1-1-17-1- شرایط / محدودیت های تولید اتصالات خرپایی
7-1-1-18- اتصال ورق انتهایی
7-1-2- اتصالات اتومات نوع II
7-1-2-1- اتصال ستون به بال تیر با استفاده از پلیت انتهایی
7-1-2-2- اتصال ستون به تیر مورب شیروانی یا خرپا با استفاده از پلیت انتهایی
7-1-2-3- اتصال دو تیر در امتداد هم با استفاده از مقطع ناودانی
7-1-2-4- اتصال بالها پروفیل های موازی روی هم قرار گرفته با استفاده از بولت
7-1-2-5- اتصال روبند
7-1-2-6- اتصال پرلین ها به تیر های اصلی با استفاده از بولت
7-1-2-7- اتصال پرلین به پلیت
7-1-2-8- اتصال پرلین به تیر مایل
7-1-2-9- اتصال تیر فرعی به تیر اصلی با استفاده از ورق سخت کننده
7-1-2-10- اتصال تیر فرعی به اصلی با استفاده از پلیت سخت کننده و نبشی متصل به آن
7-1-2-11- اتصال تیر فرعی به اصلی با ورق سخت کننده و نبشی متصل به جان
7-1-2-12- اتصال بال تیر به یکی از بالهای ستون با استفاده از نبشی
7-1-2-13- اتصال مفصلی تیر به ستون با استفاده از نبشی
7-1-2-14- اتصال تیر فرعی به اصلی با استفاده از نبشی مقاوم
7-1-2-15- اتصال تیر به بال ستون با استفاده از ورق های وصله
7-1-3- اتصالات خودکار III
7-1-3-1- اتصال تیر به بال ستون با نبشی نشیمن
7-1-3-2- اتصال تیر به جان ستون با استفاده از پروفیل ناودانی نشیمن
7-1-3-3- اتصال تیر به جان ستون با استفاده از پروفیل T شکل (سپری) نشیمن
7-1-3-4- اتصال تیر به بال ستون با استفاده از پلیت انتهایی و نبشی نشیمن
7-1-3-5-اتصال تیر به بال ستون با استفاده از پلیت انتهایی و پلیت نشیمن
7-1-3-6- اتصال تیر به ستون با تقویت بال ستون
7-1-3-7- اتصال تیر به ستون با پلیت های ذوزنقه ای
7-1-3-8- اتصال تیر به بال ستون با ورق های وصله دار افقی
7-1-3-9- اتصال مستقیم تیر به ستون با سخت کننده های مایل
7-1-4- اتصالات خودکار IV
7-1-4-1- اتصال گیردار پلیت کف ستون
7-1-4-2- اتصال مفصلی بیس پلیت
7-1-4-3- اتصال بیس پلیت به ستون با ورق تقویتی
7-1-4-4- اتصال بیس پلیت به ستون با تیرهای مهاری
7-1-5- اتصالات خودکار V
7-1-5-1- اتصالات لوله ها - مهار لوله ها
7-1-5-2- اتصالات لوله ها - اتصال فلنجی دو لوله
7-1-5-3- اتصال صلب T شکل لوله ها
7-1-5-4- اتصالات لوله ها - اتصال مفصلی برقرارشده توسط بولت لوله ها
7-1-5-5- اتصال مفصلی لوله با پاشنه لولایی
7-1-6- اتصالات خودکار VI
7-1-6-1- اتصال زانویی دو طرفه
7-1-6-2- اتصال دو تیر واقع بر روی ستون-1
7-1-6-3- اتصال دو تیر واقع بر روی ستون-2
7-1-7- اتصالات خودکار VII
7-1-7-1- توزیع پلیت های تقویتی جان
7-1-7-2- آپدیت اتصالات
7-1-7-3- کپی از اتصالات
7-1-7-4- نمونه ای از اتصالات ایجاد شده
فصل هشتم / تعریف عملیات ماشین كاری
8-1- متناسب کردن المان با استفاده از خط
8-2- متناسب کردن المان با استفاده از یک آبجکت
8-3- مثالی از عملیات فیت كردن آبجكت ها
8-4- افزایش طول پروفیل
8-5- کاهش طول پروفیل
8-6- تعریف خمش پلیت ها
8-7- تعریف حذف خم پلیت ها
8-8- اعمال قوس بر روی پروفیل ها
8-9- برش پروفیل با استفاده از نیمساز
8-10- نحوه تقسیم پروفیل
8-11- نحوه اتصال بصورت یکپارچه نمودن پروفیل
8-12- نحوه تقسیم پلیت ها
8-13- نحوه اتصال بصورت یکپارچه نمودن پلیت
8-14- تعریف ریوس (vertex) جدید روی پلیت ها
8-15- نحوه حذف ریوس (vertex) از روی پلیت ها
8-16- تعریف نحوه اجرای پخ
8-17- مثالی از پخ زدن گوشه های پلیت
فصل نهم / حفره/ پیچ و مهره/ جوش
9-1- تعریف حفره/بولت
9-1-1- تنظیمات پیچ ها/بولت ها
9-1-2- اصول محاسبه طول پیچ
9-2- نحوه کپی بولت ها و حفره ها
9-3- نحوه اتخاذ مشخصات حفره ها
9-4- تعریف درج بولت ها
9-5- نحوه حذف بولت ها
9-6- از بین بردن یکپارچگی/منفجر کردن گروه بولت ها
9-7- تعریف جوش
9-8- نحوه کپی جوش ها
9-9- گزینه های اضافی برای پیچ و مهره
9-9-1- یافتن حفره های بدون بولت ها در المان های انتخاب شده و یا در کل سازه
9-9-2- تنظیم جهت دریل كاری المان با استفاده از سیستم مختصات
9-9-3- اصلاح حفره ها و بولت ها
فصل دهم / تعیین موقعیت ها/ پوزیشن ها
10-1- تعریف و تشریح موقعیت/پوزیشن
10-1-1- اختصاص پوزیشن ها بطور دستی
10-1-2- اختصاص خودکار پوزیشن ها
10-1-2-1- تعریف پارامترهای عمومی شماره گذاری
10-1-2-2- تعریف پارامترهای تکمیل کننده شماره گذاری
10-1-2-3- تعریف معیارهای طبقه بندی شماره گذاری
10-1-2-3-1- طبقه بندی با توجه به شکل المان ها
10-1-2-3-2- طبقه بندی المان ها با توجه به موقعیت و مکان قرار گیری المان ها
10-1-2-3-3- طبقه بندی المان های اتصال دهنده
10-1-3- حذف پوزیشن ها
10-1-4- کنترل پوزیشن ها
10-1-5- مثالی از اختصاص پوزیشن و چاپ خودکار
فصل یازدهم / ابزارها
11-1- تعریف دستگاه مختصات پویا
11-1-1- تنظیمات گیره های آبجکت (Object snap)
11-1-2- چگونگی مخفی کردن و نمایش آوردن آبجکت ها
11-1-3- محدود نمودن نمای دید المان
11-1-4- خارج نمودن از نمای دید محدود المان
11-1-5- نمایش یا عدم نمایش پنجره Object inspector
11-1-6- ارایه اطلاعات آبجکت ها
11-1-7- ارایه اطلاعات گروه ها
11-1-8- ارایه اطلاعات مجموعه های سازه مونتاژ شده
11-1-9- تشخیص محل برخورد (Collision detection)
11-1-10- تعیین مرکزجرم
11-1-11- تعیین وزن المان ها
11-1-12- نحوه تعریف خروجی از فایل های توصیف پروفیل ها
11-1-13- ذخیره مدل با فرمت DWG
11-1-14- نحوه ارتباط با برنامه Robot
11-1-15- وارد نمودن آبجکت های سه بعدی
11-1-16- تکه تکه/منهدم کردن ترسیمات یکپارچه(آبجکت ها)
11-1-17- اصلاح خصوصیات ترسیمات
11-1-18- مدیریت Family
11-1-18-1- مثالی از تعریف یک Family پروفیل
11-1-19- تعریف یک مقطع عرضی با شکل دلخواه به برنامه
11-1-20- قفل کردن محور محلی جهت X
11-1-21- انتخاب پارت ها و مجموعه المان های مونتاژ شده سازه
11-1-22- تعریف کد ارتفاعی برای مدل ها
11-1-23- جابه جایی المان ها در طول محور تعیین شده
11-1-24- کپی المان ها در طول محور تعیین شده
11-1-25- کشف سوراخ های خالی
فصل دوازدهم / گروه بندی و ترسیم نقـشه های مهندسی
12-1- ساختن گروه با استفاده از المان های مونتاژ شده
12-2- گروه بندی
12-3- طراحى مهندسى
12-3-1- تنظیم گزینه های ایجاد و تکمیل نقشه طرح اولیه
12-4- خلق گروه هایی به منظور اعمال اطلاعات محاسباتی
فصل سیزدهم / تنظیم استایل ها
13-1- استایل های نمایش ابعاد (Dimensioning styles)
13-1-1- استایل اندازه گذاری
13-1-1-1- تعریف/ اصلاح استایل های اندازه گذاری
13-1-1-1-1- قسمت عمومی
13-1-1-1-2- پارامترهای برش
13-1-1-1-3- اندازه گذاری های المان های هندسی
13-1-1-1-4- ابعاد پارت های منحنی
13-1-1-1-5- اندازه گذاری هندسی در نمای سه بعدی
13-1-1-1-6- متون اضافی
13-1-1-1-7- سبک های توصیف و سمبل ها
13-1-1-2- تعریف/اصلاح سبک اندازه گذاری - ساماندهی طرح ها
13-2- تنظیمات استایل های توصیف
13-2-1- استایل های توصیفات
13-2-1-1- استایل های توصیف – حفره ها/ بولت ها
13-2-1-2- استایل های توصیف – پارت ها
13-2-1-3- استایل های توصیف – سازه های مونتاژ شده
13-2-1-4- سبک های توصیف – علامت های ارتفاع
13-2-1-5- استایل های توصیف – سیمبل های جوش
13-2-1-6- استایل های توصیف - محور قاب ها
فصل چهاردهم / ویرایش استایل ها
14-1- فیلد ویرایش ترسیمات
14-1-1- تغییر استایل ها
14-1-2- تطبیق و تغییر جزییات استایل ها
14-1-3- درج لیبل توصیف سازه های مونتاژ شده
14-1-4- درج لیبل توصیف المان ها
14-1-5- درج سمبل های جوش در نقشه
14-1-6- درج سمبل های کد ارتفاعی
14-1-7- ایجاد پنجره جزییات دتایل های اجرایی
14-1-8- ایجاد مقاطعی از المان های سازه
14-1-9- ایجاد مقطع بصورت خودکار از المان
14-1-10- تغییر عمق برش مقطع
14-1-11- چرخش المان در پنجره دید
14-1-12- تغییر مقیاس نما
14-1-13- تغییر استایل اندازه گذاری
14-1-14- قفل کردن اندازه گذاری
14-1-15- کوتاه کردن المان های بلند در نماها
14-1-16- حذف کوتاه سازی المان های بلند در نماها
14-1-17- متلاشی کردن المان ها
14-1-18- بزرگ نمودن نمای پنجره دید
14-1-19- خروج از حالت بزرگ نمایی پنجره دید
فصل پانزدهم / جداول خلاصه مقاطع فـولادی (لیــستوفـر)
15-1- مدیریت استایل ها - جدول خلاصه مقاطع فولادی (لیستوفر)
15-1-1- تعریف/ اصلاح استایل جدول خلاصه مقاطع فولادی بکار رفته (لیستوفر)
15-1-1-1- لایوت جدول و مولفه های آن
15-1-1-2- فونت، رنگ، خط
15-1-1-3- گزینه ها
15-1-1-4- گزینه های تفضیلی و طبقه بندی
15-1-1-5- ترکیب خلاصه توصیف
فصل شانزدهم / خروجی چاپی
16-1- مدیریت جداول
16-1-1- مدیریت خروجی چاپ جداول
16-1-1-1- ترکیبات جداول
16-1-1-2- تنظیم ترکیبات خروجی های چاپ
16-1-1-2-1- تنظیم برگ چاپ
16-1-1-2-2- تنظیم فریم های اطراف ورق
16-1-1-2-3- تنظیم فواصل جداول
16-1-1-2-4- تنظیم رنگ ها و فریم ها
16-1-1-2-5- تنظیم محتویات سربرگ
16-1-1-2-6- تنظیم محتویات پاورقی
16-1-1-2-7- تنظیم پارامترهای محتویات عناوین جدول
16-1-1-2-8- متغیرهای قالب بندی سربرگ، پاروقی و خروجی چاپ
16-1-1-2-9- تنظیم پارامترهای الگو ها/قالب ها
16-1-2- صورت/فهرست متریال
16-1-3- جدول لیست تمامی پلیت ها بکار رفته
16-1-4- جدول لیست تمامی پروفیل ها بکار رفته
16-1-5- جدول لیست تمامی پروفیل ها و پلیت ها بدون ماشین کاری
16-1-6- جدول لیست تمامی پروفیل ها با توجه به نوع مقطع
16-1-7- جدول لیست تمامی سازه های مونتاژ شده
16-1-8- جدول لیست تمامی سازه های مونتاژ
16-1-9- جدول لیست تمامی المان های ساخته شده توسط کاربر
16-1-10- جدول لیست تمامی بولت ها بکار رفته
16-1-11- جدول لیست تمامی بولت ها بکار رفته
16-1-12- آپدیت جداول فهرست المان ها
16-1-13- مثالی از تولید و تنظیم استایل جدول
فصل هفدهم / تولید خودكار نقشه ها
17-1- تولید خودکار نقشه برای خروجی چاپ
17-1-1- قالب ها/الگوها
17-1-2- فرمت و مقیاس دهی
17-1-3- گزینه های خروجی چاپ
17-1-4- ریز صورت متریال ها (لیستوفر متریال ها)
17-2- قالب/الگوی چاپ
فصل هجدهم / تعریف خروجی چاپ
18-1- اضافه کردن یک خروجی چاپ جدید
18-2- حذف یک خروجی چاپ
18-3- نمونه نقشه های تولید شده توسط برنامه
18-4- مثالی از ایجاد خروجی چاپ برای نقشه ها
18-5- خروجی چاپ لوله های بلند
فصل نوزدهم / مثال كلی
19-1- مثال: خلق یک سازه فلزی
خلق یک سازه فلزی
اضافه کردن قاب سازه
پیوست 1 / اطلاعات تکمیلی جوش ها و بولت ها
20-1- اطلاعات تخصصی جوش ها
20-1-1- انواع جوش
20-1-2- انواع درز
20-1-3- انواع اتصال
20-1-4- علایم اختصاری فرایندهای جوشکاری وبرشکاری
20-2- اطلاعات تخصصی پیچ و مهره ها
20-2-1- تعریف پیچ
20-2-1-1- رده ی مقاومتی پیچ
20-2-1-2- سیستم های پیچ
20-2-1-3- نوع جنس پیچ و مهره ها
20-2-1-4- انواع رزوه های پیچ
20-2-2- انواع عملکرد اتصالات پیچی
20-2-2-1- انواع سوراخ ها
20-2-2-2- حداقل فواصل سوراخ پیچ ها در اتصلات پیچی
20-2-2-3- حدقل فاصله سوراخ ها تا لبه در اتصلات پیچی
20-2-2-4- حداکثر فاصله مرکز سوراخ تا لبه
20-2-2-5- حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سوراخ ها در اتصالات پیچی
20-3- سازه های پیچ و مهره
پیوست 2 / آموزش نصب برنامه
21-1- آموزش نصب برنامه AutoCAD Structure Detailing
21-2- توضیحاتی درمورد برنامه

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎35٬000تومان

جزییات

• ترسیم دقیق و سریع نقشه های اجرایی سازه هی فولادی با تمامی جزییات آنها • محاسبه اتوماتیک لیست مقاطع و المانهای بکار رفته (تهیه لیستوفر جامع) • ویرایش بولت، ابعاد جوش ها و پروفیل های ساختمان به طور هماهنگ • دارای کتابخانه مواد و مصالح، سمبل ها، اشکال، قطعات اتصال و... • کاربرد ابزارها و ماکروها موجود برای ایجاد نقاطع بیشتر • تعریف ننحوه بکارگیری آیین نامه های معتبر جهان Autodesk AutoCAD Structural Detailing نرم افزای برای ترسیم و برر سی سازه های فولادی و بتنی و مخصوص مهندسین سازه می باشد. شما به عنوان مهندسین طراح و مجریان سازه، با استفاده از توانایی هایی که این نرم افزار برای شما فراهم نموده است،می توانید طرح ها یتان را با دقت بسیار بیشتر و بهتر ایجاد و پیاده نمایید. این نرم افزار با داشتن کتابخانه ها یی از مواد و مصالح استاندارد آرماتوری، فولادی و اتصالات آنها..، طراحی و پیاده سازی انواع سازه های متعارف (المانهای ساختمانی) و غیر متعارف(المانهای مخازن بتنی،سد ها، پل ها و ...) بسیار ساده سریع و آسان نموده است وتوانایی انجام تمام اقدامات و فر آیند های طراحی و پیاده سازی یک سازه (اسکلت سازه های بتنی و فولادی،گلخانه شیشه ای با فولاد و تاسیسات فولادی و ...) را از جمله برنامه ریزی،ترسیم، تهیه فهرست لوازم و مصالح ، جزییات سازه،انتخاب انواع اتصالات،ارایه اسناد و مدارک ، دستورات اجرایی و.. را تماما در خود گرد آورده است.آموزش این نرم افزار در دو جلد ارایه می شود، کتاب اول مربوط به سازه های بتنی و کتاب دوم مربوط به سازه های فولادی می باشد. در تمامی روند آموزشی کتاب همواره، سعی بر آن داشته ایم که مطالب را بصورت تصویری و پویا ارایه نماییم، تا روند یاد گیری و یاد آوری مطالب آموخته شده ، به منظور بهره ور بیشتر، تسریع و تسهیل شود.

اطلاعات تکمیلی

کد کالا 75703
وزن 750.0000
انتشارات نوآور
مولف سهیل صادقی
مترجم خیر
ویراستار خیر
مصحح خیر
خطاط خیر
گردآورنده خیر
تاریخ انتشار 21 فروردین 1395
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD خیر
تعداد صفحات 576
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9786001683169

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خودتان را بنویسید

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید