0Item(s)

هیچ آیتمی در سبد خریدتان وجود ندارد.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • آنالیز ارتعاشات ماشین های دوار آنالیز ارتعاشات ماشین های دوار

آنالیز ارتعاشات ماشین های دوار

بازنگری سریع

هدف کتاب
مبحث تئوري ارتعاشات، یکی از جالب ترین و در عین حال پیچیده ترین بحث هاي مهندسی مکانیک است. به جرأت
می توان گفت تسلط بر بحث ارتعاشات، مستلزم تسلط بر بحث هاي دیگر مکانیک ازقبیل استاتیک، دینامیک، مکانیک
سیالات و... است. در این کتاب سعی شده، در زمینۀ تئوري ارتعاشات کمتر بحث شده و تمرکز اصلی بر جنبه هاي عملی و
کاربردي آن در صنعت جهت شناسایی عیوب باشد. تعمیرات پیش بینانه جزء روش هاي مدرن تعمیرات است که صرفۀ
اقتصادي بسیاري از نظر افزایش تولید و کاهش آسیب هاي وارده به دستگاه ها دارد ضمنا سبب افزایش ایمنی و کاهش
آسیب هاي جانبی و ثانویه به دستگاه هاي دیگر و خرابی ناگهانی می شود. در این کتاب در زمینه ارتعاشات ماشین آلات
دوار تا حد امکان بحث توسعه یافته و جنبه هاي مختلف آن مورد نظر قرار می گیرد. مباحث ذکر شده براساس منابع
کاربردي و معتبر ارتعاشات و آخرین یافته ها و دستاوردهاي علمی و صنعتی تهیه شده است. مطالب به گونه اي تنظیم
شده که دید وسیع و خوبی نسبت به موضوع حاصل شود. استفاده از مطالب کاربردي از ویژگی هایی این کتاب است که
آن را براي رده هاي مختلف کاري از مهندسان ارشد تا کارکنان عملیاتی بخش تعمیرات مکانیک، ماشینري و آنالیز
ارتعاشات قابل استفاده نموده است.
به منظور آشنایی با رئوس مطالب کتاب، فهرست در ذیل آورده شده است.
فهرست
پیشگفتار ...................................................................................................................
بررسی سیرتحولی تعمیرات و نگهداري................................................................................
افزایش تولید ماشین...................................................................................................
انواع تکنیک هاي نگهداري براساس پی شبینی.........................................................................
تحلیل ارتعاشات یک تکنیک کلیدي جهت نگهداري پی شبینانه .......................................................
استفاده تا زمان بروز عیب و خرابی ....................................................................................
تعمیرات براساس جدول زمانی منظم ..................................................................................
نگهداري پی شبینانه (براساس پی شبینی) ..............................................................................
فصل اول:آشنایی با تئوري مقدماتی ارتعاشات......................................................................
مقدمه.................................................................................................................
حرکات هارمونیک.....................................................................................................
اجزاي یک سیستم ارتعاشی ...........................................................................................
درجات آزادي .........................................................................................................
ارتعاش آزاد ...........................................................................................................
..........................................................................(Natural frequency) فرکانس طبیعی
فصل دوم: ابزار اندازه گیري ارتعاشات ................................................................................
مقدمه.................................................................................................................
شتاب سنج ها...........................................................................................................
حس گرهاي سرعت ...................................................................................................
حس گرهاي جابه جایی.................................................................................................
حس گرهاي اندازه گیري جابه جایی محوري ............................................................................
نحوه انتخاب نوع حس گر..............................................................................................
روش هاي نصب یا نگه داشتن..........................................................................................
نصب پیچی ...........................................................................................................
استفاده از مواد چسبناك..............................................................................................
نصب روي سطوح توسط آهن ربا......................................................................................
نگاه داشتن دستی حس گرها و پروب ها.................................................................................
فصل سوم: عیب یابی ماشین آلات صنعتی ...........................................................................
مقدمه.................................................................................................................
روش تشخیص........................................................................................................
روش تحلیل داده هاي جمع آوري شده:...............................................................................
رزنانس................................................................................................................
اجزاي ارتعاشات.......................................................................................................
سیکل.................................................................................................................
فرکانس...............................................................................................................
هرتز ..................................................................................................................
سیکل در دقیقه .......................................................................................................
دامنه ..................................................................................................................
باندهاي جانبی ........................................................................................................
مشخصه هاي قابل اندازه گیري ارتعاشات...............................................................................
فاکتورهاي اندازه گیري ................................................................................................
واحدهاي اندازه گیري..................................................................................................
جابه جایی..............................................................................................................
سرعت..............................................................................................................
شتاب ...............................................................................................................
صفحات اندازه گیري ارتعاشات.........................................................................................
افقی .................................................................................................................
عمودي ...............................................................................................................
محوري.............................................................................................................
آشنایی با فاز ........................................................................................................
روش اندازه گیري فاز ..................................................................................................
تحلیل شکل موج ....................................................................................................
فرکانس بر حسب دامنه ...............................................................................................
ارتعاشات کلی .........................................................................................................
.................................................. (Good, Alarm, danger) تعیین محدوده هاي ارتعاشات کلی
.............................................................DIN ISO ارزیابی ارتعاشات براساس استاندارد 10816
..............................................................DIN ISO نواحی ارزیابی بر اساس استاندارد 10816
.......................................................................................DIN ISO 10816 - گروه 1
......................................................................................DIN ISO 10816 - گروه 2
......................................................................................DIN ISO 10816 - گروه 3
......................................................................................DIN ISO 10816 - گروه 4
..............................................................DIN ISO ارزیابی ارتعاشات براساس استاندارد 7919
................................................................DIN ISO نواحی ارزیابی بر اساس استاندارد 7919
.............................................................................................(API) انجمن نفت آمریکا
....................................................................... (AGMA) انجمن سازندگان چرخ دنده آمریکا
آنالیز طیف........................................................................................................
گرد آوري داده ها ......................................................................................................
پردازش سیگنال ها، کاربردها و سیگنال ها..............................................................................
................................................................................. (FFT) تجزیه و تحلیل تبدیل فوریه
تبدیل فوریه...........................................................................................................
نرخ نمونه گیري.......................................................................................................
مبدل هاي امواج آنالوگ به دیجیتال....................................................................................
پنجره ها...............................................................................................................
عرض باند......................................................................... F-MAX ، میزان تفکیک پذیري
میانگین گیري .........................................................................................................
*میانگیري خطی .....................................................................................................
*میانگیري به روش ثبت پیک ها .....................................................................................
*میانگیري به روش نمایی ............................................................................................
نمایشگر / ذخیره سازي ...............................................................................................
.........................................................................................(FFT) آنالیز طیف فرکانسی
تکنیک هاي تحلیل طیف .............................................................................................
جمع آوري اطلاعات سودمند ...........................................................................................
نحوة تشخیص سرعت دورانی ماشین ................................................................................
دسته بندي عیوب بر حسب محدوده هاي فرکانس......................................................................
...................................................................................... (1 .......................................................................1X-10X *هارمونیک ها و سرعت دورانی بین
* پدید ههاي با فرکانس بالا...........................................................................................
هارمونیک ها ........................................................................................................
بیان کردن نمودارها به صورت آبشاري ................................................................................
فصل چهارم: تحلیل عیوب ماشینري به صورت خاص..............................................................
مقدمه.................................................................................................................
نامیزانی جرمی ........................................................................................................
نامیزانی استاتیکی .....................................................................................................
نامیزانی کوپل.........................................................................................................
نامیزانی جرمی دینامیکی ..............................................................................................
عوامل نامیزانی و تأثیرات آن ..........................................................................................
............................................................ (Overhung) نامیزانی جرمی در روتورهاي یک سر آزاد
نامیزانی جرمی در یک نگاه ...........................................................................................
ناهمراستایی...........................................................................................................
ناهمراستایی زاوی هاي ..................................................................................................
ناهمراستایی موازي....................................................................................................
ناهمراستایی- عوامل ایجاد کننده و تأثیرات ناشی از آن ..............................................................
عوامل ایجاد کننده ناهمراستایی......................................................................................
تأثیرات ناهمراستایی...................................................................................................
روش تشخیص ناهمراستایی...........................................................................................
ناهمراستایی در یک نگاه ..............................................................................................
خمیدگی محور ........................................................................................................
عوامل ایجاد کننده خمیدگی محور ...................................................................................
تأثیرات ناشی از خمیدگی محور .......................................................................................
روش تشخیص خمیدگی محور ........................................................................................
خمیدگی محور در یک نگاه ...........................................................................................
لقی مکانیکی.........................................................................................................
لقی اجزاي داخلی .....................................................................................................
لقی بین ماشین و نشیمنگاه ...........................................................................................
لقی سازه اي...........................................................................................................
عوامل ایجاد کنندة لقی مکانیکی. .....................................................................................
روش تشخیص لقی مکانیکی..........................................................................................
ارتعاشات ناشی از عیب چرخ دنده ......................................................................................
سایش دندانه هاي چرخ دنده............................................................................................
بار اضافی بر چرخ دنده.................................................................................................
پس زنی ...............................................................................................................
پس زنی و خروج از مرکزي چرخ دنده ..................................................................................
ناهمراستایی چرخ دنده ها ..............................................................................................
دندانه شکسته شده یا ترك برداشته چرخ دنده..........................................................................
ارتعاشات چرخ دنده هاي خورشیدي و سیار هاي..........................................................................
ارتعاشات ناشی از عیب یاتاقان .......................................................................................
فرکانس آسیب یاتاقان.................................................................................................
تحلیل طیف پوششی ..................................................................................................
ژورنال یاتاقان ها ( یاتاقان هاي لغزشی) ................................................................................
عیب تسمه............................................................................................................
اشکالات ناشی از تسمه محرك (انتقال قدرت) ........................................................................
ناهمراستایی تسمه یا چرخ تسمه ......................................................................................
رزنانس تسمه .........................................................................................................
اشکالات الکتریکی....................................................................................................
اشکالات روتور الکتریکی..............................................................................................
عیوب روتور ...........................................................................................................
روتور نا هم محور .....................................................................................................
عیوب استاتور .........................................................................................................
مشکلات فازي (بست ها و رابط هاي لق)...............................................................................
سیم پیچ هاي لق استاتور در موتورهاي سنکرون .......................................................................
سایش روتور ..........................................................................................................
ارتعاشات مرتبط با جریان سیال........................................................................................
اغتشاش جریان .......................................................................................................
کاویتاسیون............................................................................................................

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎7٬500تومان

جزییات

-

اطلاعات تکمیلی

کد کالا 16572
وزن 250.0000
انتشارات امید
مولف عبدالحسین دارمی زاده
مترجم خیر
ویراستار خیر
مصحح خیر
خطاط خیر
گردآورنده خیر
تاریخ انتشار 11 شهریور 2631
قطع کتاب وزیری
نوع جلد خیر
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD خیر
تعداد صفحات 160
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9786005782172

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خودتان را بنویسید

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید