0Item(s)

هیچ آیتمی در سبد خریدتان وجود ندارد.

Product was successfully added to your shopping cart.

بین الملل

تنظیم جهت نزولی

   

آیتم‌های 1 تا 10 از مجموع 36 تا

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. ضوابط سرمایه‌گذاری در سازمان تجارت جهانی

  مروری بر کتاب ضوابط سرمایه‌گذاری در سازمان تجارت جهانی:

   کتاب ضوابط سرمایه‌گذاری در سازمان تجارت جهانی  تلاش می‌کند تا ضوابط یا الزامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت در قوانین ایران را شناسایی و موافقت یا مغایرت این الزامات را با مقررات تریمز بررسی کند. ازاین‌رو در فصل اول به بررسی رابطه تجارت و سرمایه‌گذاری می‌پردازد و ضمن تبیین دو مفهوم حمایت از سرمایه‌گذاری و آزادسازی سرمایه‌گذاری، اقدامات جهانی و بین‌المللی در راستای آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی و موافقت‌نامه‌های مربوط را بررسی می‌کند و بالاخره، دلایل اعمال محدودیت بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی توسط کشورهای سرمایه پذیر موردبررسی قرار می‌گیرد. در فصل دوم در ضمن تشریح دورهای مذاکراتی گات و سازمان تجارت جهانی، این موضوع بررسی می‌گردد که در چه دورهایی سرمایه‌گذاری در دستور کار مذاکرات قرار گرفته است و چرا از دستور کار خارج شده است. در ادامه نیز مقررات شکلی و ماهوی موافقت‌ نامه تریمز به‌ تفصیل بررسی می‌شود.

   

   شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب ضوابط سرمایه‌گذاری در سازمان تجارت جهانی با کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا با خرید اینترنتی کتاب ضوابط سرمایه‌گذاری در سازمان تجارت جهانی از سایت فردا بوک درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی کتاب با اولویت بیشتری رسیدگی می شود. 

  ‎50٬000تومان
 2. حقوق بین‌ الملل خصوصی هوایی 2018

  جامعه بین‌المللی برای حفظ و تقویت صنعت حمل‌و‌نقل هوایی بین‌المللی و حفظ حقوق ذی‌نفعان و به منظور یکنواختی مقررات به تدوین معاهدات بین‌المللی و راهکارهای جدید درباره مسئولیت بهره‌بردار هوایی در برابر اشخاص ثالث روی زمین اقدام کرده است. کتاب حاضر علاوه بر معاهدات مرتبط با بررسی تطبیقی برخی قوانین ملی کشورها در خصوص محیط زیست و فرودگاه‌ها، رویه بین‌المللی درباره معاملات هواپیمایی را نیز تبیین کرده است. این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق هوایی تدوین شده است، ولی مطالعه آن به متخصصان صنعت هوانوردی نیز توصیه می‌شود. شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب حقوق بین‌ الملل خصوصی هوایی با کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا با خرید اینترنتی کتاب حقوق بین‌ الملل خصوصی هوایی از سایت فردا بوک درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی کتاب با اولویت بیشتری رسیدگی می شود.

  ‎32٬000تومان
 3. حقوق بین‌ الملل عمومی هوایی 2040

  محتواي غالب حقوق هوايي مخصوصاً حقوق عمومي از طريـق حقـوق بـين الملـل عمـومي توليد شده است. حقوق بين الملل عمومي هوايي، نظامي حقوقي است كه بر رفتار دولت هـا و سـازمانهـاي بـين المللـي در فعاليـتهـاي هواپيمـايي حـاكم اسـت. ايـن نظـام همچنـين محدودههاي كنترل دولت بر هوافضاي بالاي سرزمينش را در خـصوص بهـره بـرداريهـاي هــوايي،وظــايف، تعهــدات ومــسئوليت در حمــل و نقــل هــوايي و جلــوگيري از جــرايم هواپيمايي و مجازات مجرمان در هواپيما و عليـه هواپيمـايي كـشوري و نهايتـاً سـطح مجـاز دسترسي شركتهاي هواپيمايي خارجي به بازار تعيين ميكند. هواپيمايي پديدهاي فرامرزي و بين المللي است. ارتباطات مردمي ومبادلـه كالاهـا و تبادل فرهنگي و ارتقاي سطح دانش و آگاهي مردم نسبت بـه قبـل از فعاليـت حمـل و نقـل بين المللي هوايي به شدت افزايش يافته است و روز به روز بر آنها افزوده مـيشـود. تنظـيم فعاليتهاي حمل و نقل بين المللي هوايي مستلزم تدوين مقر رات يكنواخـت و وجـود يـك ساختار بين المللي است. با وجـود ايـن، در ايـن نظـام حقـوقي يـك دولـت جهـاني يـا قـو ة قانونگذاري جهاني وجود ندارد، زيرا عليرغم همة پيـشرفتهـايي كـه در حـوز ة حمـل و نقل بين المللي هوايي ايجاد شده هنوز اصل حاكميت دولتهـا بـرقلمـرو خـود بـاقي مانـده است و دولتها تمايلي به واگذاري قـدرت خـود بـه سيـستم فراملـي را ندارنـد. دولـتهـا هيچگاه قدرت خود را در حمل و نقل هوايي به سازمان فراملـي، ماننـد سـازمان بـين المللـي هواپيمايي كشوري (ايكائو)، واگذار نكردهاند. بنابراين، جهـاني سـازي حقـوق هـوايي تنهـا تحت اصل رعايت و حفظ مصالح عمومي و نه يـك شخـصيت فـوق ملـي بـه ترتيـب ذيـل ممكن شد:

  اگرچه امروزه با توسعه فناوري هاي جديد در حوزة اطلاعات، دسترسي به داده هاي حقـوق بـين الملـل هـوايي، اعـم از اسـناد حقـوقي و تحقيقـات علمـاي حقـوق، بـه راحتـي امكانپذير است، موضـوع حقـوق بـين الملـل هـوايي بـا توجـه بـه ارتبـاط آن بـا امـور فنـي هواپيمايي و با قوانين هوايي بـيش از 190 سيـستم حقـوقي داخلـي كـشورها، ايـن گـرايش حقوق را از ديگر رشته ها متمـايز كـرده اسـت . بنـابراين، علاقـهمنـدان بـه ايـن حـوزه بـراي شناخت اصول و مبناي حقوق هوايي بايد علاوه بر اصول و مبناي حقوق بين الملـل عمـومي و حقوق داخلي، از موضوعات هواپيمايي نيزآگاه شوند. پي بردن به جزئيات حقوق هوايي براي علاقهمنـدان از ضـروريات اسـت و بايـد بـه منابع اصيل حقوق هوايي مراجعه كنند . از آنجا كه در سالهـاي اخيـر صـنعت هواپيمـايي و دانشكدههاي حقوق توجه خاصي بـه موضـوع حقـوق هـوايي كـردهانـد، اميـد اسـت منـابع معتبري كه به جزئيات حقوق هوايي ميپردازند نيز افزايش يابند. لكـن قبـل از كنكـاش در جزئيات نياز است كه مقدمه اين حقـوق تبيـين شـود . در كتـاب حقـوق بـين الملـل عمـومي 2 هوايي درصدد بيان اصولي هستيم كه خواننده را به اين آمادگي برساند.

  شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب حقوق بين الملل عمومي هوايي ازکتابفروشی فردا این محصول را از طریق دکمه افزودن به سبد خرید خریداری نموده ودر کمترین زمان کتاب حقوق بين الملل عمومي هوايي تحویل بگیرید و از آن بهره مند شوید.

  ‎32٬000تومان
 4. نظریه‌های روابط بین‌ الملل

  کتاب نظریه‌های روابط بین‌ الملل  مشتمل بر ۱۶ فصل است.

  شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب نظریه‌های روابط بین‌ الملل با کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا با خرید اینترنتی کتاب نظریه‌های روابط بین‌ الملل از سایت فردا بوک درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی کتاب با اولویت بیشتری رسیدگی می شود.

  ‎80٬000تومان
 5. حقوق بین الملل عمومی (ویرایش جدید)

  Public International Law ویرایش جدید
  ‎80٬000تومان
 6. در خانه اگر کس است

  از يك نظر مى‌توان گفت كه محتواى علاميه جهانى حقوق و آزادى‌هاى بشر بر سه اصل زير استوار است يا به تعبير ديگر سه پيام زير را مى‌خواهد برساند: الف) تمام افراد بشر آزاد به دنيا مى‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. اين اصل در همان ماده اول اعلاميه تثبيت گرديده است. ب) حقوق و آزادى‌هاى ياد شده در اين اعلاميه همه افراد را، بدونِ هيچ‌گونه تمايز و تبعيض، شامل مى‌شود (ماده 2) ج) نظام اجتماعى و بين‌المللى مطلوب نظامى است كه عهده‌دار تأمين و عملى گردانيدن حقوق و آزادى‌هاى مقرر در اين اعلاميه باشد و هركس حق دارد كه برقرارى چنان نظامى را خواستار شود (ماده 28). ــــص ص 42-43
  ‎18٬000تومان
تنظیم جهت نزولی

   

آیتم‌های 1 تا 10 از مجموع 36 تا

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4