0Item(s)

هیچ آیتمی در سبد خریدتان وجود ندارد.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • فناوری بازرسی بر مبنای ریسک فناوری بازرسی بر مبنای ریسک

فناوری بازرسی بر مبنای ریسک

بازنگری سریع

به منظور جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار و به حداقل رسانیدن خطرات غیرمنتظره، بازرسی تجهیزات از لحاظ
وجود یکپارچگی مکانیکی و سرویسدهی ایمن و درعین حال مداوم تاسیسات امری حساس میباشد. دو حد
افراطی و نامطلوب در روند اجرای بازرسیها مشهود میباشد. یک حد افراطی بازرسی، اجرای حداقل بازرسی
ممکن همراه با جایگزینی تجهیزات به هنگام وقوع نشتی یا ازکارافتادگی تجهیزات میباشد که علت غیر قابل
پذیرشبودن این رویکرد واضح میباشد. حد افراطی دیگر، بازرسی کلیه تجهیزات تحت فشار به دفعات زیاد و با
سطح پوشش گسترده میباشد، به نحوی که هزینههای بازرسی تا حد غیر قابل توجیحی افزایش مییابد. بازرسی
با رَد این دو نگرش افراطی، از ریسک هر یک از تجهیزات به عنوان اساس اولویتبندی و (RBI) بر مبنای ریسک
پیادهسازی یک استراتژی مُدون ،RBI مدیریت فعالیتهای یک برنامه بازرسی استفاده میکند. هدف از اجرای
جهت کاهش ریسک و در عین حال بهبود یکپارچگی مکانیکی و قابلیت اطمینان تجهیزات فرآیندی میباشد.
تجربه موفق اجرای بازرسی بر مبنای ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهان و توجه روزافزون مدیران
نه تنها در ایران، بلکه در دیگر صنایع RBI صنایع کشور نسبت به این مقوله، و از طرفی نوظهور بودن فناوری
جهان، انگیزه اصلی گردآوری و تالیف کتاب حاضر بوده است. در تنظیم مطالب کتاب، سعی بر بیشترین امکان
به ،RBI اجرایی بودن مطالب آن در عمل بوده است. بدین منظور، علاوه بر ارائه دستورالعملهای عملی اجرای
استراتژیهای پیادهسازی یک برنامه بازرسی قابل اطمینان و همچنین راهکارهایی کلیدی جهت مدیریت موفق و
نیز اشاره گردیده است. RBI موثر پروژههای
به منظور آشنایی با رئوس مطالب کتاب، فهرست در ذیل آورده شده است.
فهرست
مقدمه
مدیریت ریسک
بازرسی بر مبنای ریسک چیست؟
دامنه کاربرد
اهداف کتاب
معرفی کتاب
هزینه نگهداری ضعیف
فصل اول: استراتژی های نگهداری، مدیریت و بازرسی
استراتژی های مدیریت خوردگی
استراتژی های نگهداری
استراتژی های بازرسی
چه مواردی باید بازرسی شوند؟
(KPI) چه زمانی بایستی بازرسی کرد؟: شاخص های کلیدی عملکرد
پایش خوردگی یا بازرسی خوردگی؟
(RBI) بازرسی بر مبنای ریسک
فصل دوم: مفاهیم اساسی
مفاهیم ارزیابی ریسک
ریسک چیست؟
مدیریت ریسک و کاهش ریسک
رابطه بین بازرسی و ریسک
تحول بازه های بازرسی
بهینه سازی بازرسی
ریسک نسبی برحسب ریسک مطلق
فصل سوم: معرفی بازرسی بر مبنای ریسک
مفهوم پیامد و احتمال در بازرسی بر مبنای ریسک
RBI انواع ارزیابی های
روش کیفی
روش کمّی
روش نیمه کمّی
دقت برحسب صحت
در مدیریت ریسک های عملیاتی RBI درک چگونگی کمک
مدیریت ریسک ها
مدیریت ریسک از طریق بازرسی
برای تهیه طرح ها و اولویت های بازرسی RBI استفاده از
دیگر روش های مدیریت ریسک
مشخصات یک سیستم جامع بازرسی بر مبنای ریسک
(FFS) فرکانس بازرسی و ارزیابی مناسب بودن برای سرویس دهی
با دیگر استانداردهای بازرسی RBI ارتباط
و دیگر روش های ایمنی و بر پایه ریسک RBI رابطه بین
(PHA) آنالیز خطرات فرآیند
(PSM) مدیریت ایمنی فرآیند
قابلیت اطمینان به تجهیزات
مسئولیتها، آموزش و تأیید صلاحیتها ؛RBI فصل چهارم: تیم
فعالیت تیمی
اعضای تیم؛ وظایف و مسئولیتها
سرپرست تیم
بازرس تجهیزات و متخصص بازرسی
متخصص خوردگی و مواد
متخصص فرآیند
پرسنل نگهداری و عملیات
مدیریت
پرسنل ارزیابی ریسک
پرسنل ایمنی و محیط زیست
پرسنل مالی
RBI آموزش و تأیید صلاحیت پرسنل برای اجرای
RBI هدایت تیم جهت ارزیابی
خلاصه نکات مهم
فصل پنجم: روش کیفی بازرسی بر مبنای ریسک (در سطح واحدهای عملیاتی)
مقدمه
رتبه بندی واحدها براساس ریسک بالقوه
احتمال وقوع ازکارافتادگی
پیامدهای وقوع ازکارافتادگی
در سطح تجهیزات) ) RBI آنالیز کیفی
آنالیز کیفی بازرسی بر مبنای ریسک « دستورالعمل »
RBI فصل ششم: آنالیز کمّی
مقدمه
محاسبه پیامدهای ازکارافتادگی
تخمین سرعت خروج سیال
پیش بینی رفتار نشتی
تأثیرات اشتعال زا
تأثیرات سمیّت
تأثیرات زیست محیطی
تأثیرات خسارات مالی ناشی از توقف تولید
کاربرد مدل های تأثیر برای تخمین پیامدها
مروری بر احتمال وقوع ازکارافتاگی
محاسبه ریسک
بازرسی بر مبنای ریسک نیمه کمّی « دستورالعمل »
بازرسی بر مبنای ریسک کمّی « دستورالعمل »
فصل هفتم: آنالیز پیامدهای وقوع ازکارافتادگی
مقدمه
تعیین یک سیال نماینده و خواص آن
انتخاب مجموعه اندازه سوراخ ها
انتخاب اندازه سوراخ لوله ها
انتخاب اندازه سوراخ ها برای ظروف تحت فشار
انتخاب اندازه سوراخ برای پمپ ها
انتخاب اندازه سوراخ برای کمپرسورها
انتخاب اندازه سوراخ برای مخازن ذخیره اتمسفری
تخمین مقدار کل ماده موجود برای نشتی
تخمین سرعت نشتی (سرعت خروج سیال)
تعیین نوع نشتی
تعیین فاز نهایی سیال
ارزیابی واکنش های پس از نشتی
روش ارزیابی واکنش های پس از نشتی
ارزیابی واکنشهای پس از نشتی
ارزیابی سیستم های آشکارساز و ایزولاسیون
تخمین پیامدهای نشتی
مروری بر نحوه تخمین پیامدها
فرضیه های عمومی ورودی ها
پیامدهای آتش سوزی/ انفجار
پیامدهای سمیّت
تخمین پیامدها
مساحت ناحیه تحت تأثیر پیامدها
احتمال حوادث
محاسبه پیامدهای ترکیبی برای نشتی های سمّی
مدل سازی آمونیاک/کلر
پیامدهای نشتی بخار آب
پیامدهای نشتی اسید/باز
تأثیر اقدامات تخفیف دهنده
هزینه های پاکسازی محیط زیست
ارزیابی ریسک مالی
نتیجه گیری: مقایسه نتایج ریسک بر مبنای مساحت ناحیه تحت تأثیر با نتایج ریسک مالی
روش های آنالیز ریسک مالی
فصل هشتم: آنالیز احتمال وقوع از کارافتادگی
مروری بر فرآیند آنالیز احتمال
فرکانس عمومی ازکارافتادگی
فاکتور تصحیح دستگاه
فاکتور ارزیابی سیستم های مدیریتی
فرکانس های عمومی ازکارافتادگی
فاکتور تصحیح دستگاه
ماژول های فنی
شناسایی مکانیزم های تخریب فعال و تخمین نرخ تخریب
تعیین سطح قابلیت اطمینان به نرخ تخریب در نظر گرفته شده
تعیین میزان اثربخشی برنامه بازرسی در تأیید میزان و نرخ تخریب
محاسبه میزان تأثیر برنامه بازرسی بر افزایش سطح اطمینان به نرخ تخریب
محاسبه زیرفاکتور ماژول فنی
محاسبه زیرفاکتور ماژول فنی ترکیبی برای تمامی مکانیزم های تخریب
استفاده از نرخ خوردگی اندازه گیری شده در غیاب داده ها و نظرات کارشناسان
زیرفاکتور شرایط عمومی (یونیورسال)
شرایط کارخانه
شرایط آب و هوایی سرد
فعالیت های زمین لرزه ای
زیرفاکتور مکانیکی
پیچیدگی
استاندارد (کُد) ساخت
چرخه عمر دستگاه
ضریب اطمینان
اِلمان پایش ارتعاشات
زیرفاکتور فرآیند
خلاصه فاکتور تصحیح دستگاه
فاکتور ارزیابی سیستم های مدیریتی
فصل نهم: مدیریت ریسک
مقدمه
مدیریت ریسک با انجام بازرسی
استراتژی های دیگر تخفیف ریسک
فصل دهم: طراحی استراتژیهای بازرسی
مقدمه
انتخاب تجهیزات جهت بازرسی
بازرسی اولیه قبل از ورود تجهیزات به سرویس
اولین بازرسی پس از ورود به سرویس
طراحی برنامه های بازرسی
جستجوی نوع و محل تخریب
نحوه جستجوی تخریب (تکنیک بازرسی)
(POD) احتمال تشخیص
چه موقع (چند وقت یکبار) باید تخریب را جستجو نمود؟
جهت تعیین زمان اجرای بازرسی ها API BRD دستورالعمل های 581
کاهش ریسک توسط بازرسی
راهکاری جهت طرح ریزی بازرسی
وسعت اعمال بازرسی ها
مواجهه با مجهولات
خلاصه نکات مهم
مراجع فصل 10
فصل یازدهم: پیاده سازی یک برنامه بازرسی قابل اطمینان و موثر
مقدمه
تکنیک ها و روش های بازرسی موضعی
NDT تکنیک های اصلی بازرسی و
(VT) بازرسی چشمی
(PT) تست مایعات نافذ
(MPI يا MT) تست ذرات مغناطیسی
(ET) جریان های گردابی
(RT) رادیوگرافی
(UT) تست های متعارف آلتراسونیک
NDT تکنیک های خاص
(ACFM) تکنیک اندازه گیری میدان جریان متناوب
(ACPD) تکنیک افت پتانسیل جریان متناوب
(TOFD) تکنیک آلتراسونیک زمان تفرق
تکنیک آلتراسونیک پالس - اکوی اتوماتیک
تکنیک آلتراسونیک پایش پیوسته
تکنیک تست جرقه
NDT گواهینامه های تأیید صلاحیت و استانداردهای مربوط به تکنیک های خاص
تکنیک های بازرسی از راه دور
ترموگرافی
آلتراسونیک دوربرد
جریان های گردابی پالسی
رادیوگرافی با تصویر آنی
پراکندگی برگشتی نوترون ها
(AE) انتشار صوت
نشت شار مغناطیسی
ارزیابی عملکرد و قابلیت اطمینان بازرسی
عملکرد تشخیص عیوب
(POD) احتمال تشخیص
(ROC) خصوصیات عملیاتی نسبی
دقت اندازه گیری ترک
و اندازه گیری های عیوب POD توضیح
تأیید صلاحیت بازرسی
مقدمه
توجیه فنی
ارزیابی عملی
سطح مورد نیاز تأیید صلاحیت
هیأت تأیید صلاحیت
نمونه برنامه تأیید صلاحیت
RBI در زمینه NDT مسائل کلیدی
خلاصه نکات مهم
فصل دوازدهم: ارزیابی مجدد بازرسی بر مبنای ریسک
(FFS) ارزیابی مناسب بودن برای سرویس دهی
ارزیابی مجدد پس از انجام بازرسی ها
مکانیزم های تخریب و فعالیت های بازرسی
تغییرات در فرآیند و تأسیسات
مقدمه ای بر تغییر است RBI ارزیابی
اثر استراتژی های تخفیف ریسک
باید انجام گیرد؟ RBI چه هنگام یک ارزیابی مجدد
یک فرآیند دینامیکی؛ نیازی برای ارزیابی مجدد
خلاصه نکات کلیدی
RBI فصل سیزدهم: شواهد استقرار یک فرآیند موثر مدیریت
RBI مدیریت فرآیند
اهداف
تخصیص وظایف، قابلیت حسابرسی و منابع
همکاری ها
ارتباطات
RBI صلاحیت تیم
آنالیز ریسک و برنامه ریزی بازرسی
اجرا
سنجش عملکرد
مرور عملکرد کل فرآیند
ممیزی فرآیند
ابزار ممیزی فرآیند بازرسی بر مبنای ریسک
فصل چهاردهم: مکانیزمهای تخریب فعال در تجهیزات پالایشگاهی
مقدمه
API 571
مکانیزم های تخریب
RBI فصل پانزدهم: جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام آنالیز
مقدمه
RBI داده های مورد نیاز
کیفی RBI
کمّی RBI
نیمه کمّی
کیفیت داده ها
کدها و استانداردهای ملی و بین المللی
خلاصه نکات مهم
پیوست الف: ماژول های فنی
پیوست ب: نرم افزارهای بازرسی بر مبنای ریسک
API پیوست ج: مروری بر نسخه 2008 استاندارد 581

جزییات

-

اطلاعات تکمیلی

کد کالا 27664
وزن 428.0000
انتشارات عصر جوان
مولف سیروس جواد پور
جواد هاشمی
محمد نظر نژاد
مترجم خیر
ویراستار خیر
مصحح خیر
خطاط خیر
گردآورنده خیر
تاریخ انتشار 1 فروردین 1387
قطع کتاب وزیری
نوع جلد خیر
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD خیر
تعداد صفحات 306
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9789651159268

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خودتان را بنویسید

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید