0Item(s)

هیچ آیتمی در سبد خریدتان وجود ندارد.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • فیلمنامه‌‌ نویسی : برانگیختن احساس ( تکنیک‌ های دراماتیک پیشرفته برای مسحور کردن مخاطب ) 2013 فیلمنامه‌‌ نویسی : برانگیختن احساس ( تکنیک‌ های دراماتیک پیشرفته برای مسحور کردن مخاطب ) 2013

فیلمنامه‌‌ نویسی : برانگیختن احساس ( تکنیک‌ های دراماتیک پیشرفته برای مسحور کردن مخاطب ) 2013

بازنگری سریع

در سالهاي اخير خوشبختانه منابع متعددي در زمينة فيلمنامه نويسي به فارسـي ترجمـه و منتشر شدهاند. برخي ازآنها جزومطـرح تـرين يـا پرفـروش تـرين كتـابهـاي آمـوزش فيلمنامه نويسي دردنيا بوده اند. به رغـم تنـوعِ ايـن آثـار، بـه نظـرمـي رسـد كـه رويكـرد اصليشان در مورد فيلمنامـه ودرام تـا حـدي بـه هـم شـبيه اسـت . اغلـب آنهـا نگـاهي ساختارگرايانه دارند وبرهمين اساس الگوهايي تغييرناپذيريا كليشهاي ارائه مـيدهنـد. بعضي از آنها بن ماية تئوريك وآكادميك بيشتري دارند، بعضي ديگر كـاربردي تـر،و ساير موارد عامه پسندترند. اما اكثر آنها در نهايت تلاش دارند سـاختار و اجزائـي بـراي فيلمنامه تعريف كنند و كمال مطلوب را انطباق برآن ساختار(ها) بدانند. البته اين سخن به معناي نقد ساختارگرايي يا نفي كاركردهـا و تـأثيرات مثبـت چنان كتابهايي نيست، بلكه مراد آن است كه بگوييم بايد رويكردهـاي ديگـري را نيز در مورد فيلمنامه شناخت، به كار بست و آزمود . انتخاب اين كتاب بر همـين مبنـا صورت گرفته است. رويكرد غالب در اينجا مفهوم گرا و معناگراست. اگر بخـواهيم 1 مهمترين نقاط تمايز اين كتاب و رويكردش را نسبت بـه سـاير كتـاب هـاي آمـوزش فيلمنامه نويسي برشماريم ميتوانيم به اين موارد اشاره كنيم: 1 .تمركــزبــرتــأثير احــساسي در مخاطــب بــهمنزلــة بنيــاديتــرين عنــصردر داستانگويي؛2 .پيگيري اين نگاه در همة سطوح فيلمنامه - از ايده و عنوان تا توضيح صـحنه و ديالوگ - با ذكر نمونه هاي متعدد از فيلمنامه هاي شاخص؛ 3 .تمركز بر فيلمنامه به مثابة «متن». اما علاوه بر انگيزة پيش گفته - كه آشنايي مخاطب فارسيزبان با اين رويكـرد به داستانگويي و به طور خاص فيلمنامه است - دليل ديگـري نيـز بـراي ترجمـة ايـن كتاب وجود داشت كه در پيوند با فضاهاي فيلمنامه نويسي در ايران و عارضه هاي آن آشكار ميشود: نخست، فضاي فيملنامه نويسي دانشگاهي، كه گاه بيش از حد به رويكردهـاي ساختارگراونظريه ـ محورمعطوف ميشود، گاه داسـتان گـويي كلاسـيك را تقبـيح و چنان دايرة مخاطب را «خاص» ميكند كه با محدود شدن توليدكننده و مصرفكننـده به درون دانشگاه يا حلقه هاي روشنفكري، پيوند و تـأثير خـود را در جامعـه از دسـت ميدهد. دوم، فضاي فيلمنامه نويسي در سينما و تلويزيون، بهرغم آنكه ناگزير چـشم بـه اقبـال مخاطـب دارد، امـا بـه دلايلـي همچـون محـدود مانـدن بـه كليـشه هـا، ديدگاههاي نادرست در مورد ماهيـت درام و كـاركرد آن، و نيـز اتكـاي بـيش از حـد بـه روشهـاي شخـصي يـا قـديمي در همـراهكـردن و اقنـاع كـردن مخاطـب شكست ميخورد. باور مـا بـر ايـن اسـت كـه توجـه بـه محوريـت احـساسات در داسـتانگـويي، راهگشاي برخي از اين عارضه هاست و ضمناً چشمانداز جديـدي را بـراي نگـارش و پژوهش در اين حوزه ها ميگشايد. در نتيجـه، كتـاب حاضـر، بـا ارائـة توضـيحات و تكنيكهاي متعدد و كاربردي، منبعي در دسترس براي اين مهم خواهد بود. در ادامه، ذكر پارهاي نكات در مورد ترجمه براي خوانندگان نكتـه سـنج لازم مينمايد: 1 .واژة «خواننده» در اين كتاب به معنايي متفاوت با «خوانندة عام» به كار رفته است، چراكه ميدانيم فيلمنامه ها اصولاً خوانندة عـام ندارنـد . منظـور از خواننـده، در نظــام توليــدي ســينما و تلويزيــون اشخاصــيانــد كــه شغلــشان خــوانش و ارزيــابي فيلمنامه هاست. از آنجا كه نظر اين افراد تعيين كننـدة سرنوشـت رد يـا قبـول فيلمنامـه است، در اين كتاب واژة خواننده عمدتاً اشاره به اين افراد دارد. 2 .واژة Emotion را، كــه اصــليتــرين محــور موضــوعي كتــاب اســت، بــه «احساس» برگرداندهايم، چراكه گسترة معنايي مـوردنظر مؤلـف، كـه طيـف وسـيعي همچون غافلگيري، تعليق، خشم، چشم انتظـاري و بـسياري «احـساسات» ديگـر را در برميگيرد، با برابرنهادة متداولترِ Emotion در فارسي، يعني «عاطفه» بيانشدني نبـود و تركيباتي همچون «عاطفة خشم» يا «عاطفة چشم انتظاري» نامعمول مينمود. 3 .تأكيد بر احساسات و مفهوم تأثير احساسي در اين كتاب را بـه هـيچ عنـوان نبايد با «احساساتگرايي» (سـانتيمانتاليـسم) و يـا هرگونـه تمايـل بـه اغـراق در بيـان احساسات يا مبتذل كردن آنها مرتبط دانست. چنانكه خواهيـد خوانـد، «احـساسات» محور هرگونه داستاني از كمدي تا تراژدي و از درام تا ملودرام قلمداد ميشود. 4 .در ترجمة عنوان فيلمها و فيلمنامه هاي خـارجي بـه فارسـي كوشـيده ايـم از عنوانهاي مصطلح استفاده كنيم. حتي با آنكه در مواردي (مـثلاً جنـگ سـتارگان يـا شمال از شمالغربي) دلايلي براي غلط بودن يا دستكم دقيق نبـودن عنـوان فارسـي مصطلح وجود دارد (و بايد به صورت جنگهاي ستارهاي يا شـمال بـا نـورث وسـت ترجمه شود)؛ اما ترجيح داديم از وضع عنوانهاي نامتعارف حتي الامكان بپرهيزيم. 5 .در رابطه با فيلم ها اين نكته را نيز بايد تذكر داد كه درك كامـل مطالـب و مثالهاي مرتبط با آنها زماني محقق ميشود كه خوانندگان كتاب، نـه تنهـا فـيلمهـاي مورد اشـاره را ديـده يـا فيلمنامـه هايـشان را خوانـده باشـند، بلكـه در مـورد جزئيـات داستاني هر فيلم نيز حضور ذهن داشته باشند. 6 .برخي ديالوگهاي خاص (كه شامل عناصري زبانبنيـادهمچـون لهجـه هـا يـا بازيهاي كلامياند) ترجمه پذيرنبوده اند. دراين موارديادست بهبازسازي متن دربستر زبان فارسي زده ايم يا توضيحات مرتبط رادرپانويس آورده ايم. حذف يـا تغييـربرخـي مواردنيزبه اقتضاي مسائل فرهنگي واخلاقي نشردرايران بوده است. 7 .فصلهاي سوم تا دهم ايـن كتـاب سـاختاري مـشابه دارنـد كـه از 3 بخـش تشكيل ميشوند: بخش اول با عنوان «مقدمات: دانستنيهاي ضروري» ميآيدشما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب فيلمنامه نويسي ازکتابفروشی فردا این محصول را از طریق دکمه افزودن به سبد خرید خریداری نموده ودر کمترین زمان کتاب فيلمنامه نويسي تحویل بگیرید و از آن بهره مند شوید.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎45٬000تومان

جزییات

فهرست : مقدمه مترجمان فصل اول: پیشگفتار: وظیفه انتقال احساس فصل دوم: خواننده: تنها مخاطب شما فصل سوم: ایده: جذابیت بی‏‌همتا فصل چهارم: درون‌مایه: معنای جهان‌شمول فصل پنجم: شخصیت: تسخیر همدلی فصل هفتم: ساختار: طراحی جذاب فصل هشتم: صحنه‌ها: لحظه‌های تماشایی فصل نهم: توضیح‌صحنه: سبک خیره‌کننده فصل دهم: دیالوگ: صداهای جان‌بخش فصل یازدهم: واپسین گفته‌ها: رنگ‌آمیزی احساسی واژه‌نامه فهرست اسامی

اطلاعات تکمیلی

کد کالا 83374
وزن 620.0000
انتشارات سمت
مولف کارل ایگلسیاس
مترجم متین خاکپور
فرهاد دعوت‌ خواه
ویراستار خیر
مصحح خیر
خطاط خیر
گردآورنده خیر
تاریخ انتشار 7 شهریور 1395
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ خیر
نوع کاغذ خیر
شرح CD/DVD خیر
تعداد صفحات 412
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9786000203313

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خودتان را بنویسید

Only registered users can write reviews. Please, log in or register