0Item(s)

هیچ آیتمی در سبد خریدتان وجود ندارد.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

بازنگری سریع

دانش مدیریت رفتار سازمانی در خدمت موفقیت سازمان ها به دنبال شناسایی علل رفتار افراد، پیش بینی و هدایت آن می باشد و با پیچیدگیهای سرشت انسان سر و کار دارد. مطالعه سازمانها بسیار پیچیده و دارای ابعاد مختلف است و موضوع تحقیق پژوهشگران در رشته های علوم اداری، جامعه شناسی ، روان شناسی اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسی در دانشگاهها و سازمانها می باشد. فعالیت مدیریت در سازمانها انجام می گیرد و سازمان و مدیریت لازم و ملزوم یکدیگرند. در طول تاریخ هر جا که چند نفر به منظور همکاری دور هم جمع شده اند، نیاز به مدیریت احساس شده است. هدف مدیریت ایجاد هماهنگی از طریق انجام دادن وظایف مدیریت است. به طور خلاصه، مدیران از طریق و ظایف شغلی انجام شود. دانش مدیریت رفتار سازمانی برای انجام دادن ثمر بخش همه وظایف ، به ویژه وظیفه رهبری، ضروری است.


 


با سر تیتر های زیر:


فصل اول:رفتار سازمانی و ماهیت آن


فصل دوم: هوش عاطفی و چرخه زیستی


فصل سوم: نظریه های محتوایی وفرایند ی انگیزش


فصل چهارم: شخصیت


فصل پنجم: توسعه مهارت برقراری  ارتباط


فصل ششم: توسعه مهارت رهبری


فصل هفتم: مدیریت فشار عصبی وتحلیل رفتگی


فصل هشتم: گروه ها وتیم های کاری


فصل نهم: مدیریت تعارض و مذاکره


فصل دهم: مدیریت نگرش، رضایت شغلی، تعهد ورفتار شهر وندی


فصل یازدهم: مدیریت خلاقیت ونوآوری


فصل دوازدهم: مدیریت فرهنگ سازمان


فصل سیزدهم: مدیریت رفتار سیاسی در سازمان


فصل چهاردهم: مدیریت یاد گیری در سازمان

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎70٬000تومان

جزییات

 

مشاهده فهرست مطالب این کتاب

سازمان و مدیریت

مهارتهای مدیران و تاکید بر مهارت انسانی

شایستگی های مهارت انسانی

سطوح تغییر در مدیریت رفتار سازمانی

توسعه مهارت انسانی

محقق رفتار سازمانی

سطوح تجزیه و تحلیل رفتار

نقش علوم دیگر در توسعه رفتار سازمانی

تعریف مدیریت رفتار سازمانی

چالشها و فرصتهای آینده برای رفتار سازمانی

خلاصه فصل

سوالات برای بحث های گروهی

هوش عاطفی و چرخه زیستی

چگونگی شکل گیری حوزه هوش عاطفی

هوش عاطفی و بهره هوشی

هماهنگی هیجان و فکر

اجزای تشکیل دهنده هوش عاطفی

شایستگی عاطفی در محیط کار

نقش هوش عاطفی در محیط کار و زندگی

هوش عاطفی و رهبری

آموزش هوش عاطفی

نظریه چرخه زیستی

نظریه های محتوایی و فرایندی انگیزش

انگیزش چیست؟

طبیعت انسان از نگاه مدیر

نظریه های اساسی انگیزش

نظریه های محتوایی

نظریه انگیزش- بهداشت

عوامل بهداشت

عوامل انگیزش

نظریه ای- آر – جی (ERG)

نظریه های فرایندی انگیزش

نظریه انتظار در انگیزش

نظریه اسناد

نظریه هدف انگاری انگیزش

مدیریت مشارکتی

ارزش های اساسی مدیریت مشارکتی

نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد

طراحی مشاغل و انگیزش

انگیزش و الگوی ABC در مدیریت

شخصیت

تعریف شخصیت

عوامل به وجود آورنده شخصیت

ویژگی های شخصیتی در سازمان

ابعاد شخصیتی بر اساس نظریه Big Five

شاخص شخصیت می یرز و بریجز

شخصیتهای نوع A و إ

ابعاد شخصیتی بر اساس نظریه تعاملی

وضعیت یا حالت والدینی، حالت بزرگسالی و حالت کودکی

شخصیت سالم

شخصیت سالم بر اساس نظریه وضعیت بودن

توسعه مهارت برقراری ارتباط

تعریف ارتباطات

فرایند ارتباطات

اختلال

نقش ارتباطات

مسیر ارتباطات در سازمان

موانع ارتباطات موثر

غلبه یافتن بر موانع ارتباطات موثر

توسعه مههارت ارتباطاتی فردی

توسعه ارتباطات و الگوی پنجره جوهری

ارتباطات از نوع حمایتی

تاریخچه مطالعات رهبری

رهبری پر جاذبه

تفاوت بین مدیریت و رهبری

رهبری اقتضایی

شیوه های مناسب رهبری بر اساس سطح امادگی

قدرت در رهبری

پایگاههای قدرت

انواع قدرت

استفاده اقتضایی از قدرت

رهبری تبادلی

رهبری تحول آفرین

رهبری خدمت به مشتری

رهبری و توسعه اعتماد

مدیریت فشار عصبی و تحلیل رنگی

فشار عصبی

علائم فشار عصبی درانسان

منابع ایجاد فشار عصبی

مدیریت فشار عصبی

عوامل موثر در کنترل فشار عصبی در زندگی

تحلیل رفتگی

گروه ها و تیمهای کاری

تعریف گروه و انواع آن

دلایل تشکیل گروه غیر رسمی

تاثیر گروه های غیر رسمی بر سازمان

عوامل موثر بر عملکرد گروه ها

مفهوم تیم و فرایندهای آن

انواع تیم

اثر بخشی تیم

ایجاد به تکامل تیم

هنجارهای تیم

نقشهای تیم

انسجام تیم

عوامل موثر بر انسجام تیمی

نتایج انسجام تیم بر سازمان

وقت تلف کردن در تیم

کارکردهای یک تیم

تیم سازی و توانمندی

ویژگی های فردی موثر برای تیم

تصمی گیری گروهی

مدیریت تعارض و مذاکره

مدیریت تعارض و مذاکره

تعریف تعارض

تکامل نگرش نسبت به تعارض

نقش تعارض در سازمان

تعارض سازنده

تعارض مخرب

انواع تعارض در سازمان

عوامل ایجاد تعارض

مدیریت تعارض

روشهای ایجاد تعارض

چگونگی کنترل تعارض

روشهای مدیریت تعارض بین فردی

روش مذاکره اصولی برای حل تعارض

مدیریت نگرش، رضایت شغلی، تعهد و رفتار شهروندی

تعریف نگرش

نظریه ناهماهنگی شناختی

نقش نگرش در عملکرد گروهی

شکل گیری نگرش

ارتباط بین نگرش و رفتار

احتمال تغییر نگرش

رضایت شغلی

نقش رضایت شغلی به عنوان یک متغیر مستقل

تعهد سازمانی

نتایج تعهد سازمانی

عوامل موثر بر تعهد سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

تعریف رفتار شهروندی سازمانی

مولفه ها یا ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

رفتارهای ضد شهروندی

عوامل موثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی مدیریت

مدیریت خلاقیت و نوآوری

تعریف خلاقیت و نو آوری

ویژگی های افراد خلاق

نقش مدیر در پرورش خلاقیت و نو آوری

نظام های سازمانی و مدیریت

موانع خلاقیت و نو آوری

خلاقیت و پارادیم های ذهنی

مدیریت فرهنگ سازمان

تعریف فرهنگ

تاریخچه مطالعه فرهنگ سازمانی

تعریف فرهنگ سازمانی

سطوح فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی سالم

تغییر فرهنگ سازمانی

نقش فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی و وجدان کاری

فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف

فرهنگ سازمانی و بهره وری

مدیریت فرهنگ سازمانی

الگوهای اساسی تشریح فرهنگ سازمانی در نظریه ها

نظریه تناسب فرهنگی

نظریه شایستگی فرهنگی

مدیریت رفتار سیاسی در سازمان

تعریف رفتار سیاسی

اهمیت رفتار سیاسی در سازمانها

عوامل توسعه رفتار سیاسی

سطوح رفتار سیاسی

تاکتیکهای سیاسی در سازمان

توسعه خردمندی سیاسی در سازمان

مدیریت رفتار سیاسی در سازمان

نقش رفتار سیاسی در ابعاد مختلف سازمان

رفتار سیاسی و تصمیم گیری

رفتار سیاسی و تفویض اختیار

رفتار سیاسی و تغییر و تحول سازمانی

رفتارسیاسی و ارزیابی عملکرد

رفتارسیاسی و اندازه گیری اثر بخشی سازمان

رفتار سیاسی و مدیریت تعارض

مدیریت یادگیری در سازمان

تعریف یادگیری

نقش سازمان یادگیرنده

حلقه های یادگیری در سازمان یادگیرنده

فرایند یادگیری در سازمان یادگیرنده

ویژگی های یک سازمان یادگیرنده

الگوهای ذهنی

مدیریت دانش انسان مدار

اطلاعات تکمیلی

کد کالا 10-21797
وزن 595.0000
انتشارات آگه
مولف حسن زارعی متین
مترجم خیر
ویراستار خیر
مصحح خیر
خطاط خیر
گردآورنده خیر
تاریخ انتشار 11 شهریور 2634
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD خیر
تعداد صفحات 418
نوبت چاپ 6
شابک 13 رقمی 9789643292539

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خودتان را بنویسید

Only registered users can write reviews. Please, log in or register