0Item(s)

هیچ آیتمی در سبد خریدتان وجود ندارد.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • گزیده­ ای از پایان نامه های علمی قضات گزیده­ ای از پایان نامه های علمی قضات

گزیده­ ای از پایان نامه های علمی قضات

بازنگری سریع

جلد دوممقدمهاهمیت اطلاع رسانی پایان نامه های حقوقی: در حال حاضر صدها مرکزدانشگاهی، حوزوی و پژوهشی درباره ی حقوق و مباحث پیرامون فعالیت می کنند. بسیاری از این مراکز چند دهه سابقه فعالیت و تولید علمی دارند و پژوهش های زیادی طی این مدت از سوی اینمراکز در قالب پایان نامه های حقوقی تولید شده است. در حال حاضر با انبوهی، از محصول های تولیدی این مراکز مواجه هستیم، اما این تولیدات به لحاض عدم اصلاع رسانی علمی، ناشناخته و در مواردی بی استفاده مانده اند، در حالی که هر محصولی برای مصرف کننده ای تولید می شود، از همین رو در علم اقتصاد ( مصرف) به منزله موتور محرک (تولید) شناخته شده است. براساس این (هر کتابی برای خوانندهای) وهر تحقیقی باید برای استفاده تهیه شود.


به عبارت دیگر، هراثری زمانی (مفید) خواهد بود و فایده ای معنوی یا مادی را پدید خواهد آورد که در اختیار (جویندگانش) قرار گیرد؛ برای این کار باید مخاطبان و نیازهای آنان را شناخت و اطلاعات موجود بر اساس (نیازهای مخاطبان) طبقه بندی کرد و در اختیار آنان قرار ارد. در غیر این صورتممکن است کسانی مدت ها در جستجوی مطلی، مقاله، کتاب و تحقیقی باشند، اما به لحاظآگاهی نداشتن از وجود آن محرومیت به سربرند. در این صورت تولید کننده به مقصود خود نمی رسد و آن محصول نیز به اثر بخشی کمال و بهره دهی لازم نخواهید رسید و این به معنا هدر رفتن منابع و امکانات ملی، پدیداری زمینه موازی کاری و ... خواهد بود.


بر اساس این فعالیت های نشر (اشاعه اطلاعات) و خدماتی که به خوانندگان و جویندگان اطلاعات ارائه می شود، گاه حتی بیشتر از فعالیت های مربوط به پدیداری یک اثر و تحقیق اهمیت پیدا می کند. زیرا به وسیله فعالیت اشاعه اطلاعات است که یک اثر به بهره برداری و اثربخشی می رسد و از موازی کاری واتلاف مجدد منابع پیشگیری می شود.مراجع، فعالیت ها و مشکلات اطلاع رسانی پایان نامه های حقوقی: برای انجام خدمات نشر و اشاعه اطلاعات پایان نامه های دانشگاهی، مراکزی پدید آمده اند و فعالیت های مفیدی هم به انجام رسیده است. مهم ترین مراجع (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری است، اما میزان موفقیت این مراکز هم تابع میزان ن همکاری دانشگاه و موسساتی است که اطلاعات پایان نامه ها را در اختیار دارند و میدانیم که همکاری اینمراجعنیز تابع میزاننهادینه شدن (فرهنگ اطلاع رسانی) است که متاسفانه شرایط مطلوبی ندارد!


برای نمونه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران اطلاعات مربوط به پایان نامه های دانشگاهی را ازطریق پایگاه اطلاع رسانی خود عرضه می کند، اما عواملی چون موارد ذیل، موجب تامین نشدن بسیاری از نیازهای اطلاعاتی جامعه قضاوت و حقوقدانان از این طریق شده است.معیارهای انتخاب پایان نامه های قضات


در رابطه با ضوابطی که در انتخاب گزیده ازپایان نامه های قضات مدنظر بودهاست موارد ذیل قابل ذکر است:


· این پایان نامه ها عموماً در اجرای قرارداد آموزشی بین معاونت آموزش قوه قضاییه ودانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده است.


· تدوین نندگان این پایان نامه ها عموما قضات شاغلی هستند که در اجرای قرارداد مزبور و پس از پذیرش از سوی دانشگاه به تحصیل پرداخته و در نهایت پایان نامه مزبور را ارائه و دفاع کرده اند.


· موضوع این پایان نامه ها اعم از مدنی و کیفری و غیر آن می باشد.


· پوشش زمانی آنها بین سال 1382 تا سال 1386 می باشد.


· پایان نامه های مزبور عموماً در دانشگاه آزاد اسلامی - واحدهای مختلف آن - ارائه شده است.


· سطخ تحصیلی این پایان نامه ها عموماً مربوط به مقطع کارشناسی ارشد می باشد.نحوه انتخاب گزیده پایاننامه ها. در این مجموعه سهقسمت از اطلاعات هریک ازپایان نامه های انتخاب شده، گزینش شده اند که عبارتند از: مشخصات کلی، چکیده (مقدمه) و پیشنهادها (نتیجه).

دسترسی: ناموجود

‎18٬000تومان

جزییات

جلد دوم

مقدمه

اهمیت اطلاع رسانی پایان نامه های حقوقی: در حال حاضر صدها مرکزدانشگاهی، حوزوی و پژوهشی درباره ی حقوق و مباحث پیرامون فعالیت می کنند. بسیاری از این مراکز چند دهه سابقه فعالیت و تولید علمی دارند و پژوهش های زیادی طی این مدت از سوی اینمراکز در قالب پایان نامه های حقوقی تولید شده است. در حال حاضر با انبوهی، از محصول های تولیدی این مراکز مواجه هستیم، اما این تولیدات به لحاض عدم اصلاع رسانی علمی، ناشناخته و در مواردی بی استفاده مانده اند، در حالی که هر محصولی برای مصرف کننده ای تولید می شود، از همین رو در علم اقتصاد ( مصرف) به منزله موتور محرک (تولید) شناخته شده است. براساس این (هر کتابی برای خوانندهای) وهر تحقیقی باید برای استفاده تهیه شود.

به عبارت دیگر، هراثری زمانی (مفید) خواهد بود و فایده ای معنوی یا مادی را پدید خواهد آورد که در اختیار (جویندگانش) قرار گیرد؛ برای این کار باید مخاطبان و نیازهای آنان را شناخت و اطلاعات موجود بر اساس (نیازهای مخاطبان) طبقه بندی کرد و در اختیار آنان قرار ارد. در غیر این صورتممکن است کسانی مدت ها در جستجوی مطلی، مقاله، کتاب و تحقیقی باشند، اما به لحاظآگاهی نداشتن از وجود آن محرومیت به سربرند. در این صورت تولید کننده به مقصود خود نمی رسد و آن محصول نیز به اثر بخشی کمال و بهره دهی لازم نخواهید رسید و این به معنا هدر رفتن منابع و امکانات ملی، پدیداری زمینه موازی کاری و ... خواهد بود.

بر اساس این فعالیت های نشر (اشاعه اطلاعات) و خدماتی که به خوانندگان و جویندگان اطلاعات ارائه می شود، گاه حتی بیشتر از فعالیت های مربوط به پدیداری یک اثر و تحقیق اهمیت پیدا می کند. زیرا به وسیله فعالیت اشاعه اطلاعات است که یک اثر به بهره برداری و اثربخشی می رسد و از موازی کاری واتلاف مجدد منابع پیشگیری می شود.

مراجع، فعالیت ها و مشکلات اطلاع رسانی پایان نامه های حقوقی: برای انجام خدمات نشر و اشاعه اطلاعات پایان نامه های دانشگاهی، مراکزی پدید آمده اند و فعالیت های مفیدی هم به انجام رسیده است. مهم ترین مراجع (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری است، اما میزان موفقیت این مراکز هم تابع میزان ن همکاری دانشگاه و موسساتی است که اطلاعات پایان نامه ها را در اختیار دارند و میدانیم که همکاری اینمراجعنیز تابع میزاننهادینه شدن (فرهنگ اطلاع رسانی) است که متاسفانه شرایط مطلوبی ندارد!

برای نمونه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران اطلاعات مربوط به پایان نامه های دانشگاهی را ازطریق پایگاه اطلاع رسانی خود عرضه می کند، اما عواملی چون موارد ذیل، موجب تامین نشدن بسیاری از نیازهای اطلاعاتی جامعه قضاوت و حقوقدانان از این طریق شده است.

معیارهای انتخاب پایان نامه های قضات

در رابطه با ضوابطی که در انتخاب گزیده ازپایان نامه های قضات مدنظر بودهاست موارد ذیل قابل ذکر است:

· این پایان نامه ها عموماً در اجرای قرارداد آموزشی بین معاونت آموزش قوه قضاییه ودانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده است.

· تدوین نندگان این پایان نامه ها عموما قضات شاغلی هستند که در اجرای قرارداد مزبور و پس از پذیرش از سوی دانشگاه به تحصیل پرداخته و در نهایت پایان نامه مزبور را ارائه و دفاع کرده اند.

· موضوع این پایان نامه ها اعم از مدنی و کیفری و غیر آن می باشد.

· پوشش زمانی آنها بین سال 1382 تا سال 1386 می باشد.

· پایان نامه های مزبور عموماً در دانشگاه آزاد اسلامی - واحدهای مختلف آن - ارائه شده است.

· سطخ تحصیلی این پایان نامه ها عموماً مربوط به مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

نحوه انتخاب گزیده پایاننامه ها. در این مجموعه سهقسمت از اطلاعات هریک ازپایان نامه های انتخاب شده، گزینش شده اند که عبارتند از: مشخصات کلی، چکیده (مقدمه) و پیشنهادها (نتیجه).

اطلاعات تکمیلی

کد کالا 50-2797
وزن 880.0000
انتشارات جنگل
مولف معاونت آموزش قوه قضاییه
مترجم خیر
ویراستار خیر
مصحح خیر
خطاط خیر
گردآورنده خیر
تاریخ انتشار 1 فروردین 1388
قطع کتاب وزیری
نوع جلد ندارد
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD

ندارد

تعداد صفحات 578
نوبت چاپ 1
شابک 13 رقمی 9786005341652

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خودتان را بنویسید

Only registered users can write reviews. Please, log in or register