0Item(s)

هیچ آیتمی در سبد خریدتان وجود ندارد.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • گودبرداری و سازه های نگهبان ویژه آزمون های نظام مهندسی گودبرداری و سازه های نگهبان ویژه آزمون های نظام مهندسی

گودبرداری و سازه های نگهبان ویژه آزمون های نظام مهندسی

بازنگری سریع

بخش اول / شناخت زمین
فصل اول: شناسایی ژیوتکنیکی زمین

شناسایی ها به استناد بند 7-2-3 مقرارت ملی مبحث هفتم

فصل دوم: عوامل موثر بر ظرفیت تحمل خاک

الف) وزن مخصوص خاك:

ب) شكل ذرات خاك:

ج) دانه بندی خاك:

فصل سوم: حفاری و نمونه برداری خاک و زمین های مرغوب

حفاری و نمونه برداری خاك بر طبق بند 7ـ2ـ4ـ مقررات ملی مبحث هفتم

7ـ2ـ4ـ4ـ روش های حفاری

زمین های مرغوب

1ـ زمین های سنگی

2ـ زمین های دج

3ـ زمین های سفت مخلوط

4ـ زمین های مخلوط متوسط

فصل چهارم: زمین های نامرغوب

1ـ زمین های شنی

2ـ زمین های ماسه ای

3ـ زمین های رسی

4ـ زمین های خاك دستی

5 ـ زمین های با خاك نباتی

6 ـ زمین های باتلاقی

فصل پنجم: تقسیم بندی زمین از دیدگاه جنس و دانه بندی خاک

1ـ زمین شن بوم

2ـ زمین شن زا

3ـ زمین ماسه زا

4ـ زمین خاكی

5 ـ زمین رسی و گل آهكی

6 ـ زمین لایی:

7ـ زمین لجنی:

8 ـ زمین خاك دستی

فصل ششم: اثر رطوبت بر خاك ها و تقسیم بندی زمین از دیدگاه قابلیت كندن و جابه جایی

اثر رطوبت بر خاك ها:

تقسیم بندی زمین ها از دیدگاه قابلیت كندن و جابه جایی

1ـ زمین بیلی

2ـ زمین پابیلی

3ـ زمین كلنگی

4ـ زمین دج

5 ـ زمین های سنگی

فصل هفتم: سیستم های طبقه بندی خاك، گمانه زنی و ضوابط اجرایی و نكات كلیدی

سیستم های طبقه بندی خاك

1ـ سیستم بافتی

2ـ سیستم آشتو

3ـ سیستم طبقه بندی متحده (یونیفاید)

گمانه زنی

محل گمانه ها

عمق گمانه ها

ضوابط اجرایی و نكات كلیدی

فصل هشتم: رفتار خاک، ضریب دانه بندی و آزمایش هیدرومتری

رفتار خاک

1ـ رفتار دانه ای

2ـ رفتار چسبنده یا خمیری

ساختار خاک

1ـ ساختار تك دانه ای

2ـ ساختار لانه زنبوری (یا مجوف)

خاکهای ریز دانه

1ـ ساختار لخته ا

2ـ ساختار پراكنده

روش هیدرومتری

اندازه ی موثر

ضریب یكنواختی

ضریب دانه بندی

حد انقباض

حد روانی

حد خمیری

خاك خوب دانه بندی شده

فصل نهم: روشهای متراکم ساختن خاک

تراكم خاك

وزن مخصوص خاک

1ـ روش مخروط ماسه

2ـ روش بالن لاستیكی

3ـ استفاده از چگالی سنج هسته ای

4ـ روش های خاص تراكم

الف) تراكم دینامیكی

ب) انفجار

ج) تراكم ارتعاشی غوطه ور

د) پیش گذار

هـ) تراكم با پایین آوردن تراز سطح آب زیرزمینی

مراحل ساختمان سازی

براساس بند 1-3-4-استاندارد 2800

براساس بند 8-1-6-5 مبحث هشتم مقررات ملی

براساس بند 1-3-5 استاندارد 2800

بخش دوم / گودبرداری و سازه نگهبان

فصل اول: گودبرداری، آماده سازی و تسطیح و ارزیابی خطر گود

گودبرداری

7ـ3ـ3ـ1ـ مقررات ملی مبحث هفتم

7ـ3ـ3ـ2ـ مقررات ملی مبحث هفتم

7ـ3ـ3ـ3ـ مقررات ملی مبحث هفتم

آماده سازی و تسطیح بر طبق بند 7ـ3ـ2ـ مقررات ملی مبحث هفتم

ارزیابی خطر گود به استناد بند 7ـ3ـ3ـ4ـ مقررات ملی مبحث هفتم

خطرات موجود در حفاری و گودبرداری

فصل دوم: ایمن سازی و حفاظت گود

اهداف اصلی ایمن سازی گودبرداری

مسایل ایمنی ساختگاه پروژه قبل از گودبرداری

مسایل ایمنی ساختمانهای مجاور قبل از گودبرداری

مسایل ایمنی كارگاه درحین گودبرداری

در حفاری با ماشین آلات عمرانی به موارد زیر توجه گردد :

حفاظت گود در برابر اثرات جوی و محیطی

براساس بند 3-2-4 نشریه 55

فصل سوم: تقسیم بندی زمین از لحاظ خاكبرداری و روش های گودبرداری

زمین های محدود

زمین های نامحدود

عدسی مقاوم در كف گودبرداری یا ناهمگنی خاك زیر شالوده

روش های گودبرداری

گودبرداری در زمین های آبی

1ـ صندوقچه جعبه ای

2ـ صندوقچه باز

گودبرداری در زمین های خوب و خشك

گودبرداری در زمین های سست و خشك

زاویه گودبرداری

زاویه گودبرداری در زمین های سنگی و صخره ای

زاویه گودبرداری در زمین های دج

زاویه گودبرداری در زمین های سفت مخلوط

زاویه گودبرداری در زمین های مخلوط متوسط

زاویه گودبرداری در زمین های رسی

زاویه گودبرداری در زمین های نامرغوب شنی و ماسه ای

اشكال زاویه های گودبرداری در زمین های مختلف

گودبرداری مرحله ای

فصل چهارم: تنگ بندی و سازه نگهبان

براساس بند 3-2-8 نشریه 55

براساس بند 26-8-3 نشریه 55

تنگ بستن پشت خاكریز

سپركوبی

سپركوبی توسط تراورس چوب

سپركوبی توسط تیرآهن و پوشش تخته

سپركوبی در زمین های مرطوب و آبدار

خاكریزی و ترانشه برداری

مهارسازی شیب گودبرداری جهت پی سازی

قالب سازی آجری در پی

گودبرداری و نگهبان سازی ساختمان همجوار

تنگ بستن پشت دیوار همسایه

تنگ بستن مایل پشت ساختمان همسایه به وسیله ی تیر و تخته

تنگ بستن گسترده چوبی پشت دیوار ساختمان همسایه

تنگ بستن پشت دیوار ساختمان همسایه در گودبرداری به وسیله ی تیرآهن

تنگ بستن افقی پشت دیوار همجوار به وسیله ی تیرآهن و تیر مركب

تنگ اندازی افقی چوبی بین دو دیوار همجوار

تنگ اندازی در ساختمان همجوار توسط تیر مركب چوبی به صورت افقی

نگهداری ساختمان همسایه در گودبرداری به وسیله ی خرپای فلزی

نگهبان سازی ساختمان همجوار در گودبرداری توسط تنگ خاكی

نگهبان سازی ساختمان همجوار در گودبرداری توسط تنگ بندی آجری

نگهبان سازی ساختمان همجوار در گودبرداری به وسیله ی تیر مركب پروفیل و تنگ آجری

نگهبان سازی ساختمان همجوار در گودبرداری های عمیق

نگهبان سازی ساختمان همجوار با رعایت بند انقطاع

دیوارهای با عملكرد وزنی بر طبق بند 7ـ5ـ2ـ1ـ مقررات ملی مبحث هفتم

7ـ5ـ2ـ2ـ دیوارهای سپرگونه

7ـ5ـ2ـ3ـ خاك مسلح

7ـ5ـ2ـ4ـ میل مهاری و میخكوبی

7ـ5ـ2ـ5ـ دیوار زیرزمین

1) دیوارهای مستقل

2) دیوارهای متصل

7ـ5ـ3ـ پایداری انواع سازه های نگهبان

فصل پنجم: فشار خاك، کنترل نشست، ضرایب اطمینان دیوارهای وزنی و زهکشی

كنترل نشست بر طبق بند 7ـ5ـ4ـ فشار خاك مقررات ملی مبحث هفتم

7ـ5ـ4ـ2ـ تعیین فشار خاك در حالات مختلف

7ـ5ـ4ـ2ـ3ـ فشار خاك در خاكریز متراكم شده

تحت شرایط خاص

7ـ5ـ4ـ2ـ5ـ فشار حالت محرك و مقاوم در شرایط دینامیكی

7ـ5ـ4ـ3ـ تعیین فشار خاك در پشت دیوار

به استناد بند 7ـ5ـ5ـ1ـ تنش مجاز مقررات ملی مبحث هفتم

7ـ5ـ5ـ1ـ1ـ

به استناد بند 7ـ5ـ5ـ2ـ روش حالات حدی مقررات ملی مبحث هفتم

7ـ5ـ5ـ2ـ4ـ

7ـ5ـ5ـ2ـ5ـ ضرایب تقلیل نیروی مقاوم در دیوارهای سپرگونه

7ـ5ـ5ـ2ـ6ـ ضرایب كاهش نیروی مقاوم در خاكریزها و شیروان

7ـ5ـ5ـ2ـ7ـ ضرایب كاهش نیروی مقاوم در دیوارهای خاك مسلح

زهكشی

1ـ روش طبیعی

2ـ روش خندقی

3ـ روش جناقی

4ـ روش بادبزنی

5 ـ روش شبكه ا

نكات اجرایی زهكشی

فصل ششم: جزییات اجرای سازه نگهبان و پایدارسازی گود

خلاصه روش اجرای بلوك و مهاری

نتیجه گیری:

مقایسه میخ گذاری با بلوك و مهاری

ارزیابی کلی روش های میخ گذاری، بلوك و مهاری و شمع و مهاری

جمع بندی بكارگیری روش های میخ گذاری، شمع و مهاری و بلوك و مهاری در محیط های شهری

انواع روشهای پایدار سازی گود

مهاربندی جداره ها توسط المان های افقی و مایل(Braced wall using wale struts )

مهاربندی توسط المان های كششی(Soldier beam& lagging)

مهاربندی توسط سپر كوبی(Braced sheet pile)

مزایای روش سپرکوبی

معایب روش سپرکوبی

مهار بندی توسط شمع های درجا(Bored pile walls)

الف) اجرای دیوار محافظت پیوسته

ب) اجرای دیوار محافظت ناپیوسته

مزایای روش اجرای شمع

معایب روش اجرای شمع

مهاربندی توسط دیوار دیافراگمی(Diaphragm walls-Slurry wall)

مراحل اجرای دیوار دیافراگمی

مزایای روش دیواره دیافراگمی

جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ(Soil nailing)

مراحل اجرای سیستم نیلینگ(nailing)

اصول طراحی نیلینگ (nailing)

جداره های مهاربندی شده توسط انكراژ(Anchorage)

مزایای روش مهارسازی توسط انكراژ

معایب روش مهارسازی توسط انكراژ

جداره های مهاربندی شده توسط دوخت به پشت – پین گذاری(Tie back)

مزایای روش دوخت به پشت

معایب روش دوخت به پشت

جداره های مهاربندی شده توسط میكروپایل(Micropile)

روش اجرای میكروپایل

الف) حفاری

ب ) لوله كوبی

ج) تزریق

د) تسلیح

جداره های مهاربندی شده توسط خرپا(Truss - Raker)

مراحل اجرای یك سازه خرپایی

مزایای روش خرپایی

معایب روش خرپایی

شیبدار كردن(Slopeing)

نشانه های خطرناك بودن گود

اقدامات قابل انجام برای كاهش خطر گودبرداریها

قوانین و مقررات

روش های اجرایی حفاری

1) حفاری بصورت چرخشی

2) حفاری با لوله جدار

3) حفاری با سیستم خود حفار

4) حفاری با سیستم اوگر(Auger)

تزریق

مكانیزم های گسیختگی

1) گسیختگی های داخلی(Internal Failure Modes)

2) گسیختگی های خارجی(External Failure Modes)

3) گسیختگی های رویه(Facing Failure Modes)

بخش سوم / سوالات آزمون نظام مهندسی و سوالات تالیفی

فصل اول: سوالات متداول نظام در مبحث خاک و گودبرداری از سال 80 تا 92

فصل دوم: سوالات تالیفی از مبحث خاک و گودبرداری

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎20٬000تومان

جزییات

بر اساس آخرین ویرایش و تغییرات نشریات, آیین نامه ها و مباحث مقررات ملی ساختمان حاوی سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی اجرا, نظارت و محاسبات

اطلاعات تکمیلی

کد کالا 75753
وزن 200.0000
انتشارات نوآور
مولف محمد حسین علیزاده برزی
مترجم خیر
ویراستار خیر
مصحح خیر
خطاط خیر
گردآورنده خیر
تاریخ انتشار 1 فروردین 1394
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
نوع چاپ تک رنگ
نوع کاغذ معمولی
شرح CD/DVD خیر
تعداد صفحات 168
نوبت چاپ 7
شابک 13 رقمی 9786001681899

برچسب‌های محصول

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خودتان را بنویسید

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

  1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
قیمت
محتوا
به روز بودن
کیفیت تولید