Product was successfully added to your shopping cart.

راهنمای آموزشی در کارآموزی بهداشت

بازنگری سریع

کتاب حاضر مجموعه‌ای از اطلاعات پایه در زمینه آموزش بهداشت، خدمات پزشکی و بهداشت همگانی در ایران است. کتاب در12 فصل تنظیم شده و مباحثی مانند مراقبت‌های اولیه بهداشتی، دفاتر و شاخص‌های جمعیتی، شناخت جمعیتی-زیست محیطی مناطق، مراقبت‌های دوران بارداری و کودکان و تنظیم خانواده، ایمن‌سازی علیه بیماری‌های عفونی، بداشت مدارس، محیط و حرفه‌ای، بیماریابی، درمان مناسب بیماری‌ها با توجه به داروهای اساسی موجود در مراکز بهداشتی درمانی و گزارش‌نویسی را ارائه می‌نماید.