Product was successfully added to your shopping cart.

ترجمه کلیله و دمنه

بازنگری سریع


از معروفترين آثار ادبيات شرق كه شهرت جهاني دارد كه به زبانهاي متعددي ترجمه شده است . در زبان فارسي نيز تا كنون چندين ترجمه از آن به چاپ رسيده است كه هيچكدام معروفيت ترجمه مجتبي مينوي را ندارند . در اين ترجمه مفاهيم با زباني ساده بيان شده اند و در صورت لزوم معاني لغات و آيات و احاديث همراه با شرح اشعار و امثال ارائه شده اند . کَلیله و دِمنه کتابی‌است از اصل هندی که در دوران ساسانی به فارسی میانه ترجمه شد. کلیله و دمنه کتابی پندآمیز است که در آن حکایتهای گوناگون (بیشتر از زبان حیوانات) نقل شده‌است. نام آن از نام دو شغال با نامهای کلیله و دمنه گرفته شده‌است. بخش بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال دارد.مجتبی مینوی درباره این کتاب می گوید: کتاب کلیله و دمنه از جمله آن مجموعه‌های دانش و حکمت است که مردمان خردمند قدیم گردآوردند و «بهرگونه زبان» نوشتند و از برای فرزندان خویش به میراث گذاشتند و در اعصار و قرون متمادی گرامی میداشتند، میخواندند و از آن حکمت عملی و آداب زندگی و زبان می آموختند.