Product was successfully added to your shopping cart.

توانبخشی شنوایی کودکان

بازنگری سریع

هدف از نگارش اين كتاب كمك به شنوايي شناسان آموزشي، آموزگاران و والدين كودكان داراي آسيب شنوايي است تا مهارت هاي خود را به عنوان مربيان شنوايي رشد دهند و برحسب نياز خود براي طراحي برنامه ي ارتباط شنيداري يا ارتباط كلي، اطلاعات كافي و راهبردهاي آموزشي لازم را به دست آورند.

تلاش بر اين بوده تا مطالب ارائه شده در اين كتاب به خواننده كمك كنند تا اصول توانبخشي شنوايي را بدون توجه به نوع شنيدافزار كودك بياموزد.