Product was successfully added to your shopping cart.

اقتصاد را بهتر بیاموزیم

بازنگری سریع

مورد استفاده دبیران، دانش آموزان، داوطلبان کنکورشامل:


· آموزش نموداری و نکته بد نکته ی مفاهیم کتاب درسی


· آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم اولیه


· انواع سوال های چهارگزینه ای (به ترتیب بخش های کتاب درسی)


- کنکور سراسری


- آزمایشی


- تألیفی


- آزمون علمی، جامع


- 7 آزمون ( خود را بیاموزیم)