Product was successfully added to your shopping cart.

مدیریت استراتژیک

بازنگری سریع

مقدمه مولف:


کتاب حاضر برای داوطلبان آزمون دکترای دانشگاه آزاد تهیه شده است. در مجموع هدف مولف تهیه محتویات کاملی از رویکردهای تئوریک و عملیاتی موجود در مباحث استراتژی و مدیریت استراتژی و مولفه های مطرح در آن از دیدگاه های مختلف در 11 فصل تنظیم شده است.