Product was successfully added to your shopping cart.

مدارهای میکروالکترونیک (1) ویراست ششم

بازنگری سریع


کتاب مدارهای میکروالکترونیک طی ده سال گذشته پرفروش ترین کتاب درسی الکترونیک در سراسر جهان بوده است. بیش از یک میلیون جلد از ویراست های قبلی این کتاب فروس رفته است و در این ویراست جدید نیز همان مبانی آموزشس مورد توجه مدرسین و دانشجویان حفظ شده است. تغییرات فناوری در سال های اخیر در این ویراست و تغییر سازمان کتاب نقش داشته است. به این ترتیب همچنان می توان این کتاب را مرجع اصلی مورد استفاده برای آموزش تحلیل و طراحی مدارهای میکروالکترونیک دانست.