Product was successfully added to your shopping cart.

بهتر از خوب

بازنگری سریع


فرازهایی از کتاب:دشمنی میان خوب و بهتر فقط مشکل کسب و کار نیست، مشکل انسان است. اگر بتوانیم راز و رمز جهیدن به مرتبه بزرگی را کشف کنیم ، برای دیگر سازمان ها نیز ابزاری با ارزش به مدارس عالی تبدیل شوند، روزنامه های خوب به روزنامه های برجیسته  و شرکت های  خوب به شرکت های برجسته.