Product was successfully added to your shopping cart.

راهبردهای مدیریت منابع انسانی

بازنگری سریع


درباره کتاب:

مدیران موفق دنیای امروز، رمز موفقیت سازمانهای خود را در بهره مندی از انسانهای فرهیخته می دانند و بر این باورند که دارائی ارزشمندی که برای ما مزیت رقابتی ایجاد می کند، کارکنان ما هستند و تنها همین انسانها هستند که ما را در صحنه رقابت پیشتاز نگه می دارند.

کتاب حاضر مجموعه مقالاتی است به قلم مشاوران باتجربه شرکت مشاوره بین المللی کوپرز و لیبراند، یکی از بزرگترین شرکت های مشاوره مدیریت با حدود 67000 پرسنل در 117 کشور جهان.

نویسندگان مقالات، تجربیات ارزنده خود را به عنوان مشاوران منابع انسانی در مؤسسات مختلف دنیا به نگارش درآورده اند.

این کتاب برای همه مدیران در تمامی سطوح سازمان نگاشته شده است و به پیوند بین استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های کلان سازمان توجه خاص دارد.فهرست مطالب: درباره نویسندگان

مقدمه ناشر

مقدمه مترجم

مقدمه (Michael Armstrong)

فصل 1: راهبردهای منابع انسانی برای موفقیت کسب و کار (Roger Cooke )

فصل 2: پیدایش سازمان مناسب ( Kelvin Hard)

فصل 3: کسب مزیت رقابتی در بازار کار (Ruth Spellman)

فصل 4: توسعه منابع انسانی و راهبرد کسب و کار (Garnett Twigg and Philip Albon)

فصل 5: مدیریت بهبود عملکرد (Lawrie Philipot and Luise Sheppard)

فصل 6: رویکرد جدید مدیریت پاداش (Denis Crowe)

فصل 7: روابط کارکنان، یک چارچوب جدید (Alan Cave)

فصل 8: ارتباطات کارکنان و مشارکت اثربخش ( Martina Platts and Anne-Marie Southball )

فصل 9: کیفیت فراگیر: نقش منابع انسانی (Ron Collard)

فصل 10: اطلاعات منابع انسانی: یک ابزار راهبردی (Jan Morgan)

فصل 11: مدیریت منابع انسانی بخش دولتی: برنامه ای برای تحول (Peninah Thomson)

فصل 12: سازمان و مدیریت منابع انسانی: دیدگاه اروپایی (Mike Stanton)

فصل 13: مدیریت منابع انسانی در عمل: یک رویکرد مشترک (Michael Armstrong and Roger Cooke)

واژه نامه

کتاب شناسی