Product was successfully added to your shopping cart.

تمایز یا نابودی

بازنگری سریع


-شما می توانید در هر کجا متمایز باشید، اما نمی توانید در همه جا با یک ایده واحد متمایز شوید. بهترین مدیرعامل ها، آن هایی هستند که طراحی راهبردهای شرکتشان را خود به عهده می گیرند. مدیران ارشد هر سازمان، مسئولیت حصول اطمینان در مورد تدوین راهبرد تمایز، برقراری ارتباطات لازم در مورد تمایز و حفظ و پاسداری از آن را به عهده دارند. اولین بودن، یک ایده متمایزکننده است. اولین کسی که قله را فتح کرده است، از اعتبار خاصی برخوردار است. دانشگاه هاروارد، اولین دانشگاه آمریکایی بود. ذهنیت مردم آمریکا هنوز هم این دانشگاه را پیشگام می داند. اگر یک فرآورده متمایز ساخته اید، دنیا به صورت خودکار به سراغ شما نخواهد آمد. تمایز خود را به اطلاع دیگران برسانید ولی در اطلاع رسانی در تمایز خود، به افراط کشیده نشوید. فهرست مطالب: مقدمه ناشر مقدمه مترجم مقدمه مؤلف فصل 1 ‑�سلطه قدرت مند انتخاب فصل 2 ‑�چه بلایی بر سر پیشنهاد فروش منحصربه فرد آمده است؟ فصل 3 ‑�زندگی بخشیدن مجدد به پیشنهاد فروش منحصربه فرد فصل 4 - کیفیت و مشتری مداری به ندرت در زمره ایده های متمایزکننده قرارمی گیرند فصل 5 - خلاقیت یک ایده متمایزکننده نیست فصل 6 - قیمت به ندرت می تواند یک ایده متمایزکننده باشد فصل 7 - عرض خط راه مشکلی برای متمایز کردن است فصل 8 ‑�گام هایی به سوی تمایز فصل 9 ‑�تمایز در فکر اتفاق می افتد فصل 10 - اولین بودن یک ایده متمایزکننده است فصل 11 - مالکیت بر یک خصوصیت راهی برای تمایز است فصل 12 - رهبری راهی برای ایجاد تمایز است فصل 13 - میراث یک ایده متمایزکننده است فصل 14 - تخصیص بازار یک ایده متمایزکننده است فصل 15 - ترجیح یک ایده متمایزکننده است فصل 16 - نحوه ساخت یک فرآورده می تواند یک ایده متمایزکننده باشد فصل 17 - جدیدترین بودن می تواند ایده ای متمایزکننده باشد فصل 18 - چشمگیر بودن راهی برای متمایز کردن است فصل 19 - رشد و توسعه می تواند تمایز را از بین ببرد فصل 20 ‑�تمایز غالبا نیازمند فداسازی است فصل 21 ‑�متفاوت بودن در جاهای مختلف فصل 22 ‑�حفظ تمایز فصل 23 ‑�چه کسی مسئول تمایز است؟