Product was successfully added to your shopping cart.

راهنمای نجات از مرگ مصنوعی

بازنگری سریع

-بخشی از فهرست:


- یک مطلب قابل توجه اشخاصی که امروزه مبتلا به مرض چشم هستند،


-پرهیز عمومی از غذاهای مولد سودا و غیره،


-امراضی که از زیدی فساد خون تولید می شود،


-در مرض صداع (دردسر)


-در امراض گوش،


-دفع خارش گوش،


-برای کری مادرزاد و غیره،


-برای رفع کچلی و...