Product was successfully added to your shopping cart.

مبانی مدیریت بازاریابی

بازنگری سریع

فهرست


درک مدیریت بازاریابی


ایجاد ارزش برای مشتری ،تامین رضایت وی و نگهداری او


موفقیت در بازار از مجرای برنامه ریزی استراتژیک اجرا و کنترل


درک بازار ،تقاضای بازار و محیط بازاریابی


تجزیه و تحلیل بازار مصرف و رفتار خریدار


تجزی و تحلیل بازارهای تجاری و رفتار خریدار


رویارویی با رقابت


....