Product was successfully added to your shopping cart.

تحقیق در مدیریت منابع انسانی

بازنگری سریع

فهرست:
بخش اول: مقدمه
فصل اول: ماهیت تحقیق در منابع انسانی
بخش دوم: برنامه ریزی
فصل دوم: اولین مراحل در پروژه منابع انسانی
فصل سوم. مرور و ارزشیابی دانش موجود
فصل چهارم: رویکردهای جمع آوری داده ها در تحقیقات منابع انسانی
بخش سوم: اقدام و مشاهده
فصل پنجم: یافتن و استفاده از مدارک و شواهد انسانی
فصل ششم: جمع آوری و ثبت داده های کیفی
فصل هفتم: تحلیل داده های کیفی
فصل هشتم: استفاده از داده های کمی در تحقیق منابع انسانی
بخش چهارم: بازتاب
فصل نهم: مکتوب کردن تحقیق
فصل دهم: بازتاب های نهایی

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎8٬800تومان