Product was successfully added to your shopping cart.

توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (مسایل حقوقی)

بازنگری سریع

اين مجموعه مطالعات روش شناسي را در دستور کار قرار داده است. در اين شيوه نامه مشخص شده که براي بررسي و تحليل راي قضايي چه سوال هايي مطرح است؟ و چگونه بايد پاسخ سوال هاي تحقيق رديابي شود. استفاده از اين منبع مي تواند بهره گيري از ظرفيت دانش آفرين رأي قضايي را توسعه بخشد و شتاب آن را بيشتر کند.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎90٬000تومان