Product was successfully added to your shopping cart.

کودک سالم - خود آموز مراقبت از نوزاد

بازنگری سریع

تاب کودک سالم خودآموزی ساده است که در بر گیرنده ی نکات مهم و ضروری برای مراقبت صحیح از نوزاد است.

نکاتی که پدر و مادر باید از ان آگاه باشند تا بتوانند با نگهداری صحیح از فرزند خود, از وجود یگانه اش بیش ترین لذت را ببرند.

ساختار کتاب از سیزده بخش مرتبط با هم تشکیل شده است.

بخش اول به مراقبت های دوره ی نوزادی یعنی روزها و هفته های اول تولد نوزاد اختصاص دارد.

دوازده بخش بعدی به ماه های نخست زندگی شیرخوار از یک ماهگی تا دوازده ماهگی مربوط است.