Product was successfully added to your shopping cart.

خاطرات 15 خرداد (تبریز)

بازنگری سریع


گزيده متن:
رفتن ما به تلگراف خانه واکنشی در بازار و بین اهالی اردبیل به وجود آورد.بازاری ها خودشان را آماده کردند برای بستن بازار.من متنی به این مضمون خطاب به شاه نوشتم: « بازداشت یک مرجع تقلید بر خلاف قانون اساسی است،هرچه زودتر دستور بدهید ایشان را آزاد کنند.» پس از آن که نامه به امضای همه آقایان رسید،آن را برای شاه تلگراف کردم.
از خاطرات ابوذر بیدار.صفحه 112