Product was successfully added to your shopping cart.

تجزیه و تحلیل با نرم افزار SPSS

بازنگری سریع

آنچه اغلب مورد توجه عموم خوانندگان کتاب های آموزش نرم افزار مانند SPSS است،بحث های آماری و دانستن نتایج تجزیه وتحلیل ها است.