Product was successfully added to your shopping cart.

تحلیل های آماری با استفاده از SPSS

بازنگری سریع

آمار علمی است که به روش جمع آوری،طبقه بندی،توصیف،و تحلیل داده ها می پردازد و یکی از مهم ترین ابزارهای پردازش داده ها و تصمیم گیری است.