Product was successfully added to your shopping cart.

تجزیه و تحلیل طرح آزمایش ها با نرم افزار SAS

بازنگری سریع


کتاب حاضر به تجزیه و تحلیل طرح آزمایش ها با استفاده از نرم افزار SAS می پردازد. شرح کامل پنجره ها، نحوه وارد کردن داده ها، نحوه نوشتن فرامین و اجرای آنها و در نهایت تجزیه و تحلیل نتایج و جداول حاصله، در خصوص طرح های مختلف آزمایشی، از خصوصیات بارز این کتاب است. ضمن اینکه دانشجویان و محققین محترم کلیه رشته ها می توانند با مثال ها و نمونه هایی از طرح های آزمایشی مرتبط با رشته خود، آشنا شوند.