Product was successfully added to your shopping cart.

کاربرد آمار و نرم افزار SPSS

بازنگری سریع

نرم افزار SPSS یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهای آماری است که دربین دانشجو های رشته های مختلف جایگاه ویژهای دارد.