Product was successfully added to your shopping cart.

شبکه های عصبی در SPSS

بازنگری سریع

در جهان امروز به علت پیشرفت تکنولوژی و پیچیده تر شدن مسائل،استفاده از روش های نوین،جایگزین بسیاری از روشهای سنتی شده