Product was successfully added to your shopping cart.

آموزش تحلیلی نرم افزار SPSS 15.0 (اصول و مبانی)

بازنگری سریع

مجموعه ای که اکنون پیش رو دارید، یکی از آخرین نسخه های این نرم افزار یعنی 15.0 را که در سال 2007 نگارش شده است، معرفی می کند.


در تنظلیم مطاب این کتاب، بخش های مهم نرم افزار که به تشریح روش های پایه آماری می پردازد، مورد توجه قرار گرفته است، و از ذکر جزئیات روش های پیچیده خودداری شده است. همچنین سعی شده است در تمامی فصل ها با بیان جزئیات ساختارها و فرمانهای اصلی این نرم افزار، خواننده گام به گام با کاربری نرم افزار آشنا شود.