Product was successfully added to your shopping cart.

آغاز برنامه نویسی بازی با نرم افزار FLASH

بازنگری سریع

در این کتاب آشنا می شوید با:


1-مقدمه ای برflash


2-مقدمه ای بر action script


3-مقدمه ای بر طراحی بازی


4-آرایه ها و روش های کلیپ فیلم


5-ایجاد یک آزمون با استفاده از مار وپله


6-ایجاد بازی و کد گذاری