Product was successfully added to your shopping cart.

پرسشهایی در پایگاه داده ها (چهار گزینه ای)

بازنگری سریع

1-به طرز صوری (فرمال)و مناسب برای برقراری ارتباط ، تفسیر یا پردازش توسط انسان یا هر امکان خودکار.


2-به طرز غیر صوری و مناسب برای پردازش توسط انسان یا هر امکان خودکار.


3-به طرز صوری و مناسب برای برقراری ارتباط،بین انسان ها یا امکانات خودکار.


4-به طرز غیر صوری و مناسب برای ارتباط ، تفسیر یا پردازش توسط انسان یا هر امکان خودکار