Product was successfully added to your shopping cart.

1495تمرین ریاضیات سوم راهنمایی

بازنگری سریع


این کتاب دارای مسائل ریاضی در سه سطح ساده ، متوسط ، و مشکل به همراه فضا برای نوشتن جواب های آن ها می باشد.سوالات ساده ار امتحانات نهایی ، متوسط در حد کتاب استاندارد آموزش و پرورش و مشکل در حد سوالات المپیاد ها و آزمون ها ای ورودی دبیرستان ها می باشد. در ابتدای هر بخش به طور مختصر نکات لازم نوشته شده است و در انتهای هر بخش تمرینات تکمیلی قرار گرفته است. یکی از محاسن کتاب سطح بندی سوالات و شیب مناسب تمرینات برای دانش آموزان می باشد. به طوری که می توانند از مسائل ساده به مسائل مشکل قدم به قدم حرکت کنند.


در انتهای کتاب 350 تست از آزمون های وروری دبیرستان ها قرار گرفته است.


نام کتاب به این خاطر انتخاب شده است که تعداد آن 1495 تمرین می باشد. در انتهای کتاب نیز چند سری امتحان نهایی تهران و شهرستان ها آورده شده است.