Product was successfully added to your shopping cart.

اصول راهنمایی PLC با استفاده از نرم افزار STEP 7 در SLC و STL

بازنگری سریع

کنترلر قابل برنامه ریزی s7-300/400 طراحی ماژول وار دارد. ماژول های پیکر بندی آن می تواند مرکزی باشند(در مجاورت cpu) یا بدون هیچ گونه تنظیمات خاص یا لزوم تخصیص پارامتر ها ، توزیع شده باشند. در سیستم های simatic s7 ،I/0 توزیع شده بخش جدایی ناپذیر سیستم می باشد.