Product was successfully added to your shopping cart.

آموزش PLC STEP 7 مقدماتی و پیشرفته

بازنگری سریع

این کتاب جهت استفاده تکنسین ها و مهندسان شاغل در وزارت نفت، صنایع، نیرو و... و همچنین دانشجویان رشته های برق در درس کنتر کننده های صنعتی و PLC تهیه شده است. کتاب خاضر به صورت آموزشی و ساده تدوین شده و برای تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزشی مناسب است.