Product was successfully added to your shopping cart.

پروژه های علمی و کاربردی AVR به زبان C

بازنگری سریع

یکی از میکرو کنترلر های جدید،میکروکنترلر AVR است که به خاطر امکانات زیادی که در آن فراهم آمده است مورد توجه اگثر دانشجویان و دانش آموختگان قرار گرفته است.به علت کمبود منابع اندک برای کمک دانشجویان و دانش آموختگان قرار گرفته است.به علت کمبود منابع اندک برای کمک دانشجویان در انجام پروژه های پایانی کاردانی و کارشناسی ، بر آن شدم تا این کتاب را به رشته تحریر در آورم.این کتاب شامل 10 پروژه مجزا می باشد.