Product was successfully added to your shopping cart.

مکانیک سیالات (جلد دوم)

بازنگری سریع

در پایان فصل های مختلف کتاب، رویهمرفته 215 مسئله برای تمرین دانشجویان در نظر گرفته شده و پاسخ های مسائل با شماره های فرد نیز، در پیوست شماره 4 کتاب ارائه شده است. همچنین، شایان گفتن است که در این کتاب نیز همانند جلد اول آن، با استفاده از واژه (چرا؟) به دنبال برخی از عبارتها، از خواننده خواسته شده است تا درباره مطلب اظهار شده، اندیشه کند و علت را با توجه به آموخته های پیشین خود بیابد.