Product was successfully added to your shopping cart.

استحاله ی فازها در فلزات و آلیاژها

بازنگری سریع

این کتاب اساسا از دوبخش تشکیل می شود. فصل های 1 تا 3، موضوعهای لازم برای درک تبدیل ها (استحاله ها)ی فاز را شامل می شوند. در فصل های 4 تا 6 تبدیل های خاص بررسی می شوند. در پایان فصل های مربوط به انجماد، تبدیل های کنترل شونده با پخش و مارتنزیت، چند مورد پژوهی از آلیاژهای مهندسی ارائه داده ایم تا بعضی اصول شرح داده شده را نمایش دهیم.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎50٬000تومان