Product was successfully added to your shopping cart.

حساب و جبر سوم راهنمایی

بازنگری سریع


الگوی نوشتن این کتاب این گونه است که ابتدا تدریس و بیان نکات ، سپس تمرینک هایی برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است. در پایان هر فصل تمرینات مربوط به آن فصل آورده شده ، تمرینهایی که سطح بالایی دارند و تکراری نیستند. حل تشریحی این تمرینات در پایان همان فصل به طور کامل بیان شده است. تمریناتی تحت عنوان تمرینات تکمیلی آورده شده که فقط دارای پاسخ هستند و راه حل تشریحی آن ها به عهده دانش آموز می باشد.