Product was successfully added to your shopping cart.

ازدیاد برداشت نفت

بازنگری سریع

با توجه به اینکه اکثر پروژه هاي تحقیقاتی دوره هاي کارشناسی، کارشناسی

ارشد و دکترا در کلیه گرایشهاي مهندسی نفت و مهندسی شیمی، در کشور ما و سراسر دنیا در

ضمینه ازدیاد برداشت نفت می باشد، این کتاب علاوه بر استفاده به عنوان کتاب درسی، می تواند

راه را براي دانشجویان و محققان، براي کارهاي تحقیقاتی و پژوهشی هموار کند.