Product was successfully added to your shopping cart.

راهنمای جامع بکارگیری استانداردهای حسابداری ایران 2

بازنگری سریع

در جلد اول کتاب راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابداری ایران متن کامل استانداردهای حسابداری ایران (یک -هفده )همراه با ارائه مثالهای جامع وکامل تفسیر و تحلیل گردیده است.

علاوه بر تفسیر استانداردهای یاد شده در پیوست استاندارد 3 حسابداری حق العمل کاری و حسابداری فروشهای اقساطی گنجانده شده است همچنین در استاندارد 14 تهیه صورت مغایرات بانکی وحسابداری حسابها واسناددریافتنی تشریح گردیده است.

جلد دوم کتاب راهنمای بکارگیری شامل استانداردهای 18 - 32 بوده که بطور کامل تفسیر وتشریح گردیده است دربخش انتهایی جلد دوم حسابداری شرکتهای سهامی و حسابداری شرکتهای تضامنی و حسابداری اوراق قرضه پرداختنی و حسابداری تغییر قیمتها ارائه گردیده است.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎90٬000تومان