Product was successfully added to your shopping cart.

اصول طراحی بردهای پیشرفته

بازنگری سریع

افزايش فرکانس سيگنالها از يک سو و کاهش ابعاد تراشه ها و افزايش توان مصرفی آنها از سوی دیگر باعث شده است که طراحان بردهای پيشرفته امروزی با پديده ها و نکات جديدی مواجه شوند که شناخت و نحوه مديريت صحیح اين مسائل به عنوان عاملی مهم در موفقيت محصول نهايی و کاهش زمان طراحی و ارائه محصول به بازار محسوب می شود.همچنین آشنايي با مراحل توليد انبوه و تست محصول و رعايت نکات لازم در فاز طراحی می تواند به بهبود و تسريع فرایند تجاری سازی محصول کمک کند. با توجه به اهميت موارد فوق ، در اين کتاب سعی شده است مباحث مربوط مورد بررسی قرار گيرد.