Product was successfully added to your shopping cart.

مبانی زمین شناسی

بازنگری سریع

این کتاب به طور اختصاصی برای دانشجویان مهندسی عمران که کار خود را بدون اطلاعات زمین شناسی آغاز می نمایند ولی نیاز به درک شرایط زمین و فرآیندهای زمین شناسی دارند تهیه شده است. کلیه مطالب بصورت فصول مجزا همراه با اشکال، جداول و تاریخچه حوادق و بصورت قسمت های مختصر و نه بصورت طوانی ارائه شده است.


این سبک بسیار کمک می نماید که مطالب سهل الوصول باشد و خواننده براحتی و با اندکی کاوش مطالب مورد نیاز خود را پیدا نماید.


دکتر والت هم، از مدرسین با سابقه در رشته زمین شناسی مهندسی در دانشکده مهندسی عمران در دانشگاه ناتینگهام ترنت در انگلستان می باشد.


 


برخی عناوین فصول: • زمین شناسی و مهندسی عمران

 • سنگهای آذرین

 • فرآیندهای سطحی

 • سنگهای رسوبی

 • سنگهای دگرگونی

 • ساختمانهای زمین شناسی

 • نقشه ها و مقاطع زمین شناسی

 • تفسیر نقشه زمین شناسی

 • تکتونیک صفحه ای

 • خطرات موجود در لبه صفحات تکتونیکی

 • سنگهای بریتانیا

 • سنگهای ایالات متحده

 • هوازدگی و خاکها

 • دشتهای سیلابی و آبرفت ها

 • نهشته های یخچالی

 • تنوع های اقلیمی

 • فرآیندهای ساحلی

 • آب زیر زمینی

 • بررسی محلی

 • مطالعه دفتری در بررسی محلی

 • چاه ههای گمانه ای در بررسی محلی

 • کاوشهای ژئوفیزیکی در بررسی محلی(GPR)

 • ارزیابی زمینهای مسئله دار

 • مقاومت سنگ

 • مقاومت توده سنگ

 • مقاومت خاک

 • فرونشست زمین

 • فرونشست بر روی رسها

 • فرونشست بر روی سنگ آهک

 • فرونشست بر روی معادن قدیمی

 • فرونشست معدنی

 • گسیختگی دامنه و زمین لغزشها

 • نقش آب در زمین لغزشتها

 • گسیختگی های خاک و لغزشهای جریانی

 • خطرات زمین لغزش

 • پایدارسازی دامنه

 • حفاری سنگ

 • احداث تونلها در سنگ

 • سنگ و مصالح دانه ای (خرده سنگی)