Product was successfully added to your shopping cart.

بازاریابی بیمه

بازنگری سریع

يكي از شاخصهاي پيشرفت در دنيا سرانه بيمه مي باشد. اين امر نشان از آن دارد كه پرداختن به انواع بيمه هاي مختلف در بالا بردن استاندارد زندگي مردم از اهميت بسزايي برخوردار بوده و هست. مهمترين ابزار بيمه گري علاوه بر استانداردها، شرايط عمومي و نحوه پوشش دهي و پرداخت خسارت ، دانستن قواعد بازي در صنعت بيمه براي بيمه گران و فروشندگان بيمه و به عبارت ديگر نحوه عمل در بازار خريد و فروش ريسك در اين صنعت مي باشد.اهميت بازاريابي در صنعت بيمه با راه اندازي شركت هاي بيمه خصوصي و عضويت در سازمان تجارت جهاني صد چندان مي شود، زيرا تجارت آزاد به معناي ورود شركت هاي بيمه بزرگ به بازار بيمه داخل كشور و به عبارت ديگر رقباي بين المللي بزرگ براي بيمه گران ايراني خواهد بود.با توجه به اهميت بازاريابي در صنعت بيمه ضرورت تأليف و ترجمه چنين كتاب هايي بيشتر و بيشتر مي شود