Product was successfully added to your shopping cart.

حسابداری شرکت های بیمه

بازنگری سریع

هم زمان با تحولات صنعت بيمه و اهميت ويژه فرايند نگهداري حساب ها و نحوه ارائه صورت هاي مالي شركت هاي بيمه، كميته تدوين استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسي، نسبت به تهيه و تدوين استاندارد حسابداري فعاليت هاي بيمه عمومي «استاندارد شماره 28» اقدام كرد و شركت هاي بيمه را در تهيه صورت هاي مالي، ملزم به رعايت آن از ابتداي سال 1387 نمود. در پي اين اقدام، بيمه مركزي با تصويب آيين نامه جديد ذخاير فني و نمونه جديد صورت هاي مالي شركت هاي بيمه، اين مؤسسات را به رعايت كامل استاندارد شماره 28 فراخواند. ويژگي هاي حسابداري شركت هاي بيمه، قوانين و مقررات آن و ضرورت آگاهي مديران از اين امور، دليلي شد تا نگارندگان با حمايت پژوهشكده بيمه اقدام به تأليف اين كتاب كنند.كتاب «حسابداري شركت هاي بيمه» از سري كتاب هاي تحول در صنعت بيمه است كه داراي هفت سرفصل كلي: بيمه و بيمه گري، انواع بيمه و معرفي بيمه هاي بازرگاني، تحولات صنعت بيمه در ايران، اصول اساسي بيمه، ويژگي هاي مالي و حسابداري شركت هاي بيمه، حساب هاي كل شركت هاي بيمه، صورت هاي مالي شركت هاي بيمه و اقلام و نسبت هاي شاخص در صورت هاي مالي شركت هاي بيمه است كه مقررات مالي و فهرست ساير مقررات بيمه نيز پيوست آن مي باشد