Product was successfully added to your shopping cart.

برند در بازایابی گردشگری

بازنگری سریع

امروزه ارتباطات بیشترین نقش را در برقراری روابط و ارائه اطلاعات دارد، توزیع زمانی مکانی اطلاعات وتنظیم آن از طریق شیوه های گوناگون امکان پذیر است. بنا بر این برند سازی در اطلاع رسانی و ارتباطات بر حسب موقعیت های مکانی جوامع و کشور های مختلف دارای بار ارزشی است.