Product was successfully added to your shopping cart.

ارتباط سازمانی و شایعه

بازنگری سریع

در عصری که هر لحظه اش در گرو تغییرات شگفت انگیز است ارتباطات حرف اول را می زند تحقیقات نشان می دهد که حدود 75 درصد از اوقات شبانه روز ا به نحوی در تماس با دیگران می گذرد به همین دلیل کیفیت زندگی هر کس بستگی به کیفیت ارتباطات او با دیگران دارد برای مثال: همه ما در محیط کار فرصت های یکسانی داریم اما کسانی مسیر پیشرفت و ترقی را به سرعت می پیمایند و احترام و اعتبار و مقام برای خویش کسب می کنند که قدرت بیان داشته باشند خود را به درستی بیان کنند و در شرایط مختلف ارتباطی مناسب و موثر بر قرار کنند . ارتباطات مجموعه از مهارت هاست اما مهمترین آنها درک نقطه نظرهای طرف مقابل و تفهیم نقطه نظر های خویش است زبان تنها وسیله ارتباطی نیست و کامل ترین آنها هم نیست چرا که پیام های انسانی بخصوص آنهایی که از احساسات و هیجانات و عواطف مایه می گیرند چنان پیچیده اند که هیچ کلامی گویای آن نیست به همین دلیل گاه یک نگاه لحن صدا یا حتی یک حرکت حاوی پیامی است که از نهفته ترین درونیات فرد سرچشمه می گیرد.