Product was successfully added to your shopping cart.

مدیریت پروژه با نرم افزار MPM

بازنگری سریع

هدف اصلی این کتاب بیان راه ها و معرفی ابزارهایی است که امروزه مورد استفاده ی مدیران پروژه قرار می گیرند.