Product was successfully added to your shopping cart.

پیرامون فلسفه اصول فقه- با نگاهی برآرای شیخ محمدحسین غروی اصفهانی

بازنگری سریع

از این جهت، کتاب پیرامون فلسفه اصول فقه در سه بخش تنظیم شده است: بخش اول درباره مباحث «درباره فلسفه اصول فقه» است. در این بخش مباحثی مانند تعریف، روش، هدف، فایده، ساختار مسائل و قلمرو فلسفه اصول فقه و تفاوت آن با رئوس ثمانیه و مبادی علم در قالب سه مقاله و یک مصاحبه بیان شده است.


بخش دوم به بعضی مسائل دانش جدید فلسفه اصول فقه مانند «ارتباط علم کلام با دانش اصول فقه»، « مراد جدی و کاربردشناسی در اصول فقه»، «تأثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر مباحث اصول فقه»، «نگاهی نو به مولوی و ارشادی‌بودن احکام و برایند روش‌شناختی آن»، «نظریه حق»، « ماهیت احکام امضایی»، «درآمدی بر مبانی فهم متن از دیدگاه محقق اصفهانی و هرمنوتیک» و «ظرفیت‌شناسی علم اصول فقه برای تولید علوم انسانی اسلامی» مربوط است که حتی‌المقدور با محوریت آرای محقق اصفهانی تبیین شده‌اند.


البته تعداد مسائل این دانش نوپا بسیار فراتر از موارد معدودی است که در این بخش مورد مطالعه قرار گرفتند ولی پرداختن به این عناوین از باب نمونه و به دلیل اهمیت آنها بوده است.


بخش سوم نیز به ابعاد کلامی و فلسفی مرحوم محقق اصفهانی مربوط می‌باشد که در قالب دومقاله نیز سامان یافته است.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎70٬000تومان